Hlavní obsah

trap [træp]

Vyskytuje se v

sediment: sediment trapkalojem

set: set a trap for sbnastražit/nachystat past na koho

starve: starve osftrápit se hlady, držet hladovku pro zhubnutí ap.

struggle: struggle with sthpotýkat se, trápit se, přen. zápasit, snažit vypořádat s čím

worry: worry away at sthtrápit se, mořit se, lopotit se s čím

being: Being young, I didn't worry.Protože jsem byl mladý, netrápilo mne to.

booby trap: His car has been booby-trapped.Do jeho auta někdo nastražil bombu.

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

death trap: The place is a death trap.Je to tam o život.

hlad: trápit koho hladystarve sb

padnout: padnout do pastifall into the trap

past: být v pasti uvězněný, chycený ap.be trapped

tlama: Drž/Zavři tlamu!Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!

zavřít: vulg. zavřít zobák/klapačku/hubushut up, shut one's trap

zobák: vulg. Zavři zobák!Shut (the fuck) up!, Shut your trap/gob!

copak: Copak tě trápí?What's worrying you?, What is it that worries you?

držet: Drž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

lákat: lákat koho do pastilure sb into a trap

nastražit: nastražit na koho/co pastset a trap for sb/sth

skřípnout: skřípnout si ruku v čemclose sth on one's hand, get one's hand trapped/caught in sth

trápit: Co tě trápí?What is worrying/troubling/bothering you?

trápit se: Netrap se tím.Don't worry about it.

trápit se: Trápí se.She is grieving.

uvězněný: Byl v autě uvězněný.He was trapped in the car.

bouda: (u)šít boudu na kohoplay a dirty trick on sb, past dig a pit, set a trap for sb

lep: sednout na lepfall for the bait, be taken in, fall into sb's trap