Hlavní obsah

confident [ˈkɒnfɪdənt]

Vyskytuje se v

přesvědčený: být přesvědčený, že ...be sure/persuaded/confident that ...

působit: Působil sebevědomě.He gave the impression of being self-confident.

se, si: Věří si.He is self-confident.

věřit: Pevně věřím, že...I firmly believe that..., It is my firm belief that..., jsem přesvědčen I'm confident that...

kramflek: být pevný v kramflecíchjistý svými schopnostmi ap. be confident, znalostmi be well-versed in sth