Hlavní obsah

las

Člen určitý

  1. mn. č. urč. členu la
  2. je4. pád zájm. ellasNo las veo.Nevidím je.

Vyskytuje se v

abierto: con los brazos abiertoss otevřenou náručí přivítat

abrir: abrir la manobýt štědrý

abrir: abrir los brazos a algnpřijmout s otevřenou náručí koho

abrir: abrir los ojosprozřít

acabar: San se acabó.Tím to hasne., Je po všem., Spadla klec.

acto: en el actoihned, bezprostředně

acto: en el acto de algběhem čeho, při čem

adoración: adoración de los Reyesklanění Tří králů

advenimiento: esperar el santo advenimientočekat do soudného dne

agua: dar el aguadát echo/avízo o příchodu policie

agua: echar el agua(po)křtít

agua: estar con el agua a/hasta la boca/el cuello/la gargantabýt v tom namočený až po krk/uši

agua: hacerse (un) agua en la bocarozplývat se v ústech pokrm

agua: hacérsele a algn (un) agua la bocadělat si chutě/laskominy kdo

alba: quebrar el albarozednívat se, svítat

alirón: cantar el alirónslavit vítězství

alma: agradecer con el almaz celého srdce oceňovat

alma: arrancársele a algn el almakrvácet srdce komu lítostí ap.

alma: caérsele a algn el alma a los piesklesnout na mysli, ztratit iluze, ztratit odvahu kdo

alma: clavársele a algn alg en el almahluboce se dotknout koho co, ze srdce litovat kdo čeho

alma: como alma que lleva el diablojako namydlený blesk, tryskem odejít ap.

alma: con (toda) el almas potěšením, s radostí

alma: en el almaz celého srdce, ze srdce litovat ap.

alma: estar con el alma en la bocamít smrt na jazyku, mít na kahánku

alma: llevar en el alma a algnnosit v srdci, ze srdce milovat koho

alma: partir el almadrásat/rvát srdce působit velkou lítost

almohada: consultar alg con la almohadanechat si projít hlavou co, vyspat se na to

altar: elevar a los altaressvatořečit, prohlásit za svatého

altísimo: el AltísimoNejvyšší Bůh

alto: lo altovýška, výše

alto: por todo lo altove velkém stylu

alto: ¡alto el fuego!zastavit palbu!

altura: a la altura de algve výši čeho, na úrovni čeho, v blízkosti čeho

altura: estar a la altura de las circunstanciasdostát očekávání

América: hacer las Américasnapakovat se, nadělat si prachy

amigable: amigable con el usuariosnadno ovladatelný, uživatelsky příjemný program ap.

amor: al amor de la lumbreblízko ohně, u ohně

amor: hacer el amormilovat se souložit

ancho: a lo anchona šíř(ku), po šíři, napříč

andada: volver a las andadasvrátit se do starých kolejí/ke starým zlozvykům

antípoda: en las/los antípodaszcela opačný, na opačné straně názorově ap.

antorcha: pasar/entregar la antorchapředat štafetu

antorcha: recoger la antorchapřevzít štafetu

año: año de la nana/pera/polca/maricastañahrozně/strašně dávno

a: a la vistapřed očima, v dohledu viděný

acechar: acechar la ocasiónčíhat na vhodnou příležitost

acelerador: apretar/pisar el aceleradoršlápnout na plyn

acelerador: levantar el pie del aceleradorsundat nohu z plynu

acompañar: Le acompaño en el sentimiento.Upřímnou soustrast.

acontecimiento: adelantarse/anticiparse a los acontecimientospředbíhat událostem

actualidad: en la actualidadv současnosti, v současné době

alargar: alargar el pasopřidat do kroku

alarma: dar la voz de alarmavyhlásit poplach

alcance: Mantenga fuera del alcance de los niños.Uložte mimo dosah dětí.

alta: dar de/el altauschopnit, uznat za zdravého pacienta

altitud: altitud sobre el nivel del marnadmořská výška

altura: altura sobre el nivel del marnadmořská výška, výška nad mořem

amigo: amigo hasta la muertepřítel na život a na smrt

Andes: cordillera de los AndesAndy

ángel: ángel custodio/de la guardaanděl strážný

antedicho: por lo antedichojak bylo řečeno

antes: cuanto antes/lo antes posibleco nejdříve

año: el año pasadovloni, minulý rok

apartar: apartar la vistaodtrhnout zrak

apostar: apostar(se) la cabeza por algdát krk za co, dát ruku do ohně za co

apóstol: bibl. Actos de los apóstolesSkutky apoštolů kniha Nového Zákona

armada: La Armada InvencibleNeporazitelná armada flotila vyslaná r. 1588 proti Anglii

asamblea: Asamblea General de la ONUValné shromáždění OSN

basura: camión de la basurapopelářský vůz

basura: separar la basuratřídit odpad

bautista: bibl. Juan el BautistaJan Křtitel

bienvenida: dar la bienvenidapřivítat, uvítat

bondad: Tenga la bondad de...Buďte tak laskav a...

brazo: bajo el brazopod paží

cabeza: con la cabeza altase zvednutou hlavou, přen. hrdě

cabeza: de (los) pies a (la) cabezaod hlavy k patě

cabeza: mantener la cabeza fríazachovat chladnou hlavu

cabeza: perder la cabezapřijít o rozum, ztratit hlavu

a: a las cincov pět (hodin)

a: a la entradau vchodu

a: a la mejicanapo mexicku