Hlavní obsah

třetí

Číslovka

  • тре́тийmat. třetí odmocninaкуби́ческий ко́реньmat. umocnit na třetíвозвести́ в кубza třetí při výčtuв-тре́тьихling. třetí stupeň superlativпревосхо́дная сте́пеньling. třetí pádда́тельный паде́ж

Vyskytuje se v

král: в креще́нский ве́черna Tři krále

odmocnina: квадра́тный/куби́ческий ко́реньdruhá/třetí odmocnina

osoba: пе́рвое/второ́е/тре́тье лицо́první/druhá/třetí osoba

pád: имени́тельный/роди́тельный/да́тельный/вини́тельный/твори́тельный паде́жprvní/druhý/třetí/čtvrtý/sedmý pád

povodňový: тре́тья сте́пень угро́зы наводне́нияhydr. třetí povodňový stupeň

provoz: рабо́та в три сме́ныprovoz na tři směny

říše: тре́тий рейх, ги́тлеровская Герма́нияhist. třetí říše nacistické Německo

stupeň: положи́тельная/сравни́тельная/превосхо́дная сте́пеньprvní/druhý/třetí stupeň

tři: поклоне́ние волхво́вnáb. klanění tří králů

čtvrt: без че́тверти де́сятьtři čtvrtě na deset

disciplína: победи́ть в трёх дисципли́нахzvítězit ve třech disciplínách

chod: обе́д из трёх блюдoběd o třech chodech

jednání: де́йствие пе́рвое, явле́ние тре́тьеjednání první, výstup třetí

jet: По́езд ухо́дит в три часа́.Vlak jede ve tři hodiny.

kolečko: бежа́ть три кру́гаběžet tři kolečka

kolej: По́езд отправля́ется с тре́тьего пути́.Vlak odjíždí ze třetí koleje.

minimálně: Э́то сто́ит ми́нимум три ты́сячи рубле́й.Stojí to minimálně tři tisíce rublů.

mocnina: втора́я/тре́тья сте́пеньdruhá/třetí mocnina

mušketýr: Три мушкетёра А. Дюма́Dumasovi Tři mušketýři

odbít: Проби́ло три (часа́).Odbily tři.

odpovědnost: отве́тственность тре́тьей стороны́odpovědnost vůči třetí osobě při autonehodě ap.

patro: Он живёт на четвёртом этаже́.Bydlí ve třetím patře.

plus: Два плюс три бу́дет пять.Dva plus tři je pět.

půl: в полтре́тьего но́чиo půl třetí v noci

raz: раз, два, триraz, dva, tři

ročník: студе́нт тре́тьего ку́рсаstudent třetího ročníku

rovnat se: Три плюс два равня́ется пять.Tři plus dvě se rovná pět.

rozměr: тре́тье измере́ниеtřetí rozměr

vězení: приговори́ть кого к заключе́нию на три го́даodsoudit koho na tři roky (do) vězení

natvrdo: получи́ть три го́да отси́дкиdostat tři roky natvrdo

ко́рень: квадра́тный/куби́ческий ко́реньdruhá/třetí odmocnina

куб: возвести́ в кубumocnit na třetí

курс: студе́нт тре́тьего ку́рсаstudent třetího ročníku

па́рник: Росси́йские па́рники в соревнова́нии за́няли тре́тье ме́сто.Ruský krasobruslařský pár získal v soutěži třetí místo.

всего́: Откли́кнулось всего́ тро́е.Ozvali se jen tři.

подря́д: три часа́ подря́дcelé/plné tři hodiny

проби́ть: Проби́ло три (часа́).Odbila třetí (hodina).

сря́ду: три дня сря́дуtři dny za sebou

тре́тий: в-тре́тьихza třetí

три: три челове́каtři lidé

тро́е: тро́е бра́тьевtři bratři

умно́жить: умно́жить два на три(vynásobit) dva krát tři

го́рло: в три го́рла естьjíst (jako) za tři, hodně jíst

копе́йка: копе́йка рубль бережётkdo šetří, má za tři

třetí: куби́ческий ко́реньmat. třetí odmocnina