Hlavní obsah

си́ла

Podstatné jméno, rod ženský

  1. síla, intenzita fyzikální veličinaцентробе́жная си́лаodstředivá sílaси́ла то́каintenzita proudu
  2. síla, energie, elán fyzická, psychická
  3. energie, impuls zdroj všehoси́лы приро́дыpřírodní energie
  4. síla, moc jednotlivce ap.
  5. hovor.síla, podstata, smysl
  6. práv.platnost zákona ap.Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost., Zákon nabyl účinnosti.

Vyskytuje se v

вы́биться: вы́биться из силvyčerpat se, uštvat se

забра́ть: забра́ть си́луzískat moc/sílu

производи́тельный: производи́тельные си́лыvýrobní síly

рабо́чий: рабо́чая си́лаpracovní síla, zaměstnanec

электродви́жущий: электродви́жущая си́лаelektrodynamická síla

войти́: войти́ в си́луvstoupit v platnost

во́ля: си́ла во́лиsíla vůle

из: изо всех силze všech sil

излуче́ние: си́ла излуче́нияzářivost

подсо́бный: подсо́бная си́лаpomocná síla

развёртывание: си́лы бы́строго развёртыванияsíly rychlého nasazení

си́ла: центробе́жная си́лаodstředivá síla

вступле́ние: вступле́ние в си́луnabytí platnosti

сберега́ть: сберега́ть си́лыšetřit síly

сверх: Э́то сверх мои́х сил.To je nad mé síly.

свы́ше: Э́то свы́ше мои́х сил.To je nad mé síly.

тя́жесть: си́ла тя́жестиgravitační síla

утра́чивать: утра́чивать си́луpozbývat platnost o zákonu, smlouvě ap.

dostředivý: центростреми́тельная си́лаfyz. dostředivá síla

gravitační: гравитацио́нная си́лаgravitační síla

hybný: дви́жущая си́лаhybná síla

moc: вооружённые си́лыbranná moc

nadpřirozený: незе́мная си́лаnadpřirozená síla

napínací: си́ла натяже́нияfyz. napínací síla

odstředivý: центробе́жная си́лаfyz. odstředivá síla

ozbrojený: вооружённые си́лыozbrojené síly

platnost: лиши́ться си́лы, потеря́ть си́луpozbýt platnosti

pozbýt: утра́тить дееспосо́бность/си́луpozbýt způsobilost/platnosti

síla: центробе́жная си́лаodstředivá síla

tažný: си́ла тя́ги, тя́говое уси́лиеfyz. tažná síla

v, ve: войти́ в си́луvstoupit v platnost

vůle: си́ла во́лиsíla vůle

vyšší: непреодоли́мая си́ла, форс-мажо́рpráv. vyšší moc vis major

začátek: введе́ние в си́лу догово́раpráv. začátek platnosti smlouvy

zpětný: с обра́тной си́лойse zpětnou platností

zvyk: си́ла привы́чкиsíla zvyku

aerodynamický: аэродинами́ческая си́лаaerodynamická síla

být: име́ть си́луbýt v platnosti

dělat: Он стара́ется изо все́х сил...Dělá vše pro to, aby...

demonstrace: демонстра́ция си́лыdemonstrace síly

dokud: Пока́ в си́лах, бу́ду...Dokud můžu, budu...

konec: Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.Byl u konce svých sil.

kůň: дви́гатель мо́щностью 200 лошади́ных силmotor o výkonu 200 koní

mobilita: моби́льность рабо́чей си́лыsociol. pracovní mobilita

nabrat: набра́ть си́лу/высоту́/ско́ростьnabrat sílu/výšku/rychlost

nabýt: войти́/вступи́ть в си́лу/де́йствиеnabýt platnosti

odliv: уте́чка рабо́чей си́лыodliv pracovních sil

ponechat: оста́вить в си́леponechat v platnosti

přecenit: переоцени́ть свои́ си́лыpřecenit své síly

přepínat: надрыва́ть си́лыpřepínat síly

přestat: Зако́н утра́тил си́лу.Zákon přestal platit.

setrvačný: си́ла ине́рцииfyz. setrvačná síla

вооружённый: вооружённые си́лыozbrojené síly

snažit se: стара́ться изо все́х силsnažit se ze všech sil

společný: совме́стными/о́бщими си́ламиspolečnými silami

šetřit: бере́чь здоро́вье/глаза́/си́лыšetřit si zdraví/oči/síly

vejít: Зако́н вошёл в си́лу.Zákon vešel v platnost.

vojsko: а́рмия сухопу́тных силarmáda pozemních vojsk

vyrovnaný: ра́вные си́лы/ша́нсыvyrovnané síly/šance

dno: Я уже́ вы́бился из сил/дошёл до то́чки.Jsem na dně. u konce sil

plyn: по́лным хо́дом, в по́лную си́лу, на по́лную мо́щность, на всю кату́шку, на всех пара́хpřen. na plný plyn

přemáhání: че́рез си́луs přemáháním

sto: рабо́тать изо всех сил/вовсю́/без остано́вкиpracovat na sto procent

vypětí: напряга́я все си́лы, прилага́я все уси́лияs vypětím všech sil