Hlavní obsah

непостоя́нный

Vyskytuje se v

жи́тельство: постоя́нное жи́тельствоtrvalé bydliště

постоя́нный: постоя́нное жи́тельствоtrvalé bydliště

пропи́ска: постоя́нная пропи́скаtrvalý pobyt, trvalé bydliště

эпи́тет: постоя́нный эпи́тетustálený přívlastek, epiteton constans

bydliště: постоя́нное/вре́менное ме́сто жи́тельстваtrvalé/přechodné bydliště

chrup: моло́чные/постоя́нные зу́быmléčný/trvalý chrup

konstanta: гравитацио́нная постоя́ннаяfyz. gravitační konstanta

konstantní: постоя́нная температу́ра/величина́konstantní teplota/veličina

kus: всё вре́мя, постоя́нно, не престава́яv jednom kuse

obec: ме́сто постоя́нной пропи́скиdomovská obec

pobyt: постоя́нная регистра́ция/пропи́скаpřihlášení k trvalému pobytu

povolení: разреше́ние на постоя́нное/вре́менное прожива́ние/пребыва́ниеpovolení k trvalému/dočasnému pobytu

proud: постоя́нный/переме́нный токstejnosměrný/střídavý proud

příkaz: постоя́нное поруче́ниеekon. trvalý příkaz

přízvuk: подви́жное/постоя́нное/свобо́дное ударе́ниеpohyblivý/stálý/volný přízvuk

stálý: постоя́нный а́дресstálá adresa

trvalý: постоя́нное ме́сто жи́тельства, ПМЖ, постоя́нное местожи́тельствоtrvalé bydliště

ustání: неуста́нно, беспреста́нно, непреры́вно, постоя́нноbez ustání

adresa: а́дрес постоя́нного ме́ста жи́тельстваadresa trvalého bydliště

fixní: постоя́нный дохо́дfixní plat

přihlásit se: зарегистри́роваться/прописа́ться постоя́нно/вре́менноpřihlásit se k trvalému/přechodnému pobytu

setrvalý: постоя́нное состоя́ниеsetrvalý stav

stejnosměrný: постоя́нный токelektr. stejnosměrný proud

újma: постоя́нный уще́рбtrvalá újma

výstava: передвижна́я/постоя́нная вы́ставкаputovní/stálá výstava

zákazník: постоя́нный клие́нтstálý zákazník

zaměstnanec: вре́менный/постоя́нный рабо́тникdočasný/stálý zaměstnanec

zaměstnání: вре́менная/сезо́нная/постоя́нная рабо́таdočasné/sezónní/stálé zaměstnání