Hlavní obsah

непостоя́нный

Vyskytuje se v

жи́тельство: trvalé bydlištěпостоя́нное жи́тельство

постоя́нный: trvalé bydlištěпостоя́нное жи́тельство

пропи́ска: trvalý pobyt, trvalé bydlištěпостоя́нная пропи́ска

эпи́тет: ustálený přívlastek, epiteton constansпостоя́нный эпи́тет

bydliště: trvalé/přechodné bydlištěпостоя́нное/вре́менное ме́сто жи́тельства

chrup: mléčný/trvalý chrupмоло́чные/постоя́нные зу́бы

konstanta: fyz. gravitační konstantaгравитацио́нная постоя́нная

konstantní: konstantní teplota/veličinaпостоя́нная температу́ра/величина́

kus: v jednom kuseвсё вре́мя, постоя́нно, не престава́я

obec: domovská obecме́сто постоя́нной пропи́ски

pobyt: přihlášení k trvalému pobytuпостоя́нная регистра́ция/пропи́ска

povolení: povolení k trvalému/dočasnému pobytuразреше́ние на постоя́нное/вре́менное прожива́ние/пребыва́ние

proud: stejnosměrný/střídavý proudпостоя́нный/переме́нный ток

příkaz: ekon. trvalý příkazпостоя́нное поруче́ние

přízvuk: pohyblivý/stálý/volný přízvukподви́жное/постоя́нное/свобо́дное ударе́ние

stálý: stálá adresaпостоя́нный а́дрес

trvalý: trvalé bydlištěпостоя́нное ме́сто жи́тельства, ПМЖ, постоя́нное местожи́тельство

ustání: bez ustáníнеуста́нно, беспреста́нно, непреры́вно, постоя́нно

adresa: adresa trvalého bydlištěа́дрес постоя́нного ме́ста жи́тельства

fixní: fixní platпостоя́нный дохо́д

přihlásit se: přihlásit se k trvalému/přechodnému pobytuзарегистри́роваться/прописа́ться постоя́нно/вре́менно

setrvalý: setrvalý stavпостоя́нное состоя́ние

stejnosměrný: elektr. stejnosměrný proudпостоя́нный ток

újma: trvalá újmaпостоя́нный уще́рб

výstava: putovní/stálá výstavaпередвижна́я/постоя́нная вы́ставка

zákazník: stálý zákazníkпостоя́нный клие́нт

zaměstnanec: dočasný/stálý zaměstnanecвре́менный/постоя́нный рабо́тник

zaměstnání: dočasné/sezónní/stálé zaměstnáníвре́менная/сезо́нная/постоя́нная рабо́та