Hlavní obsah

chování

Vyskytuje se v

pudový: die Instinkthandlungpudové chování

aristokratický: aristokratisches Benehmenaristokratické chování

bezprostředně: sich natürlich benehmenchovat se bezprostředně

citlivě: j-n gefühlvoll behandelnchovat se ke komu citlivě

čitelný: Sein Benehmen war berechenbar.Jeho chování bylo čitelné.

diskrétně: sich diskret benehmenchovat se diskrétně

domácký: häusliches Verhaltendomácké chování

dvorný: ein galantes Benehmendvorné chování

excentrický: exzentrisches Benehmenexcentrické chování

chovat se: j-n geringschätzig behandelnchovat se ke komu přezíravě

idiot: sich wie ein Idiot benehmenchovat se jako idiot

ignorantský: ignorantes Verhaltenignorantské chování

lhostejný: laxes/gleichgültiges Verhaltenlhostejné chování

liberálně: sich zu j-m liberal verhaltenchovat se liberálně ke komu

loajálně: sich gegenüber j-m loyal benehmenchovat se loajálně ke komu

mást: Sein Verhalten macht mich irre.Jeho chování mě mate.

mužný: männliches Benehmenmužné chování

nafoukaně: sich überheblich benehmenchovat se nafoukaně

nanejvýš: sich zu den anderen äußerst unverträglich verhaltenchovat se k jiným nanejvýše nesnášenlivě

nejprve: Zuerst hat er sich schüchtern benommen.Nejprve se choval nesměle.

nemístně: sich unpassend benehmenchovat se nemístně

nemožně: sich unmöglich benehmennemožně se chovat

nenápadný: unauffälliges Benehmennenápadné chování

nenucený: ungezwungenes Benehmennenucené chování

neosobní: unpersönliches Verhalten gegenüber j-m/etw.neosobní chování ke komu/čemu

nepřirozený: unnatürliches Benehmennepřirozené chování

nepřístojný: ungehöriges/unziemliches Benehmennepřístojné chování

nerudný: grobes Verhaltennerudné chování

nervózní: nervöses Benehmen/nervöse Bewegungennervózní chování/pohyby

nestoudný: unverschämtes Benehmennestoudné chování

neurotický: neurotisches Verhaltenneurotické chování

noblesní: nobles Benehmennoblesní chování

obřadně: sich zeremoniell benehmenchovat se obřadně

okoukaný: abgegucktes Verhaltenokoukané chování

omluvit: sich bei j-m für unpassendes Verhalten entschuldigenomluvit se komu za nevhodné chování

ostudně: sich schändlich benehmenchovat se ostudně

podezření: Verdacht schöpfen/hegen, dass...mít/chovat podezření, že ...

pohoršení: Mit ihrem Benehmen hat sie Anstoß erregt.Svým chováním vzbudila pohoršení.

pohoršit se: sich über j-s Verhalten entrüstenpohoršit se nad chováním koho

povrchně: sich oberflächlich benehmenchovat se povrchně

prostý: einfältige Ausdrucksweise/einfältiges Benehmenprosté vyjadřování/chování

předpis: sich nach den Regeln benehmenchovat se podle předpisů

přirozeně: sich natürlich benehmenchovat se přirozeně

pyšně: sich hochmütig benehmenchovat se pyšně

rezervovaný: reserviertes Benehmenrezervované chování

rozčarovaný: Sie ist von seinem Verhalten enttäuscht.Je rozčarovaná z jeho chování.

rozhněvat: Sein achtloses Benehmen macht sie immer zornig.Jeho přezíravé chování ji vždy rozhněvá.

rozhořčit: Sein Verhalten hat mich erbittert.Jeho chování mě rozhořčilo.

teatrální: theatralisches Benehmenteatrální chování

teplo: j-n/etw. warm haltenchovat koho/co v teple

výsměch: Das spricht allem Anstand Hohn!To je výsměch slušnému chování.

vytočit: Er war über ihr Verhalten ganz aufgebracht.Její chování ho vytočilo.

vzorně: sich beispielhaft verhaltenchovat se vzorně

zjemnit: sein Verhalten verfeinernzjemnit své chování

způsobný: artiges Benehmenzpůsobné chování

zvláštně: sich seltsam benehmenchovat se zvláštně

porcelán: sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmenchovat se jako slon v porcelánu

slon: sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmenchovat se jako slon v porcelánu

anmaßend: sich anmaßend benehmenchovat se arogantně

Huhn: Hühner haltenchovat slepice

lässig: sich sehr lässig verhaltenchovat se velmi přirozeně

passiv: sich passiv verhaltenchovat se pasivně

ungebührlich: sich ungebührlich benehmenchovat se nevhodně

ungeschliffen: ungeschliffene Manieren habenchovat se neomaleně

benehmen: Er hat sich wie ein Kind benommen.Choval se jako dítě.

betulich: eine betuliche Art habenmít přehnaně starostlivé chování

eckig: eckiges Benehmen habenchovat se nezdvořile

einwandfrei: sich einwandfrei benehmenchovat se bezproblémově

elitär: ein elitäres Verhalten habenmít elitářské chování

flegelhaft: sich flegelhaft benehmenchovat se klackovitě

gehören: Benimm dich, wie es sich gehört.Chovej se, jak se sluší.

gesittet: sich gesittet benehmenchovat se slušně

halten: Meine Großeltern halten Hühner.Mí prarodiče chovají slepice.

Haus: Tu als ob du zu Hause wärst!(Chovej se) Jako doma!

hysterisch: j-s hysterisches Verhalten ignorierenignorovat čí hysterické chování

indifferent: sich indifferent verhaltenchovat se lhostejně

kommen: Er kam seinem Vater frech.Choval se ke svému otci drze.

Pferd: Pferde haltenchovat koně

rätselhaft: Sein Verhalten ist mir rätselhaft.Jeho chování je mi záhadou.

schlecht: sich schlecht benehmenchovat se nevhodně

Sitte: eigenartige Sitten habenmít svérázné chování

täppisch: sich täppisch benehmenchovat se nemotorně

unbegreiflich: Sein Verhalten ist mir unbegreiflich.Jeho chování je pro mě nepochopitelné.

unfein: sich unfein benehmenchovat se hrubě

ungehörig: sich ungehörig benehmenchovat se nepřístojně

verhalten: sich ruhig verhaltenchovat se klidně

Verhalten: sein Verhalten gegen j-n, zu j-m ändernzměnit své chování vůči komu, ke komu

verweisen: Der Vater verwies dem Jungen seine Verhaltensweise.Otec vytýkal chlapci jeho chování.

vorbildlich: sich vorbildlich verhaltenvzorně se chovat

chování: die Betragensnoteznámka z chování