Hlavní obsah

funkce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (účel) čeho funzione f di qcplnit funkci koho/čehofungere, funzionare da q/qc
  2. (matematická) funzione fmat. lineární/kvadratická funkcefunzione lineare/quadratica
  3. (pozice) funzione f(úřad) carica fvykonávat svou funkciesercitare la sua funzione

Vyskytuje se v

goniometrický: funzioni goniometrichegoniometrické funkce

nastoupit: entrare in caricanastoupit do funkce

nástup: entrata in caricanástup do funkce

primitivní: funzione primitiva, primitiva mat. primitivní funkce

převzít: subentrare a qpřevzít čí funkci

trigonometrický: funzione trigonometricatrigonometrická funkce

uvedení: insediamento (in carica)uvedení do funkce/úřadu

zastávat: essere in carica, occupare la carica di qc, fungere da qczastávat funkci/úřad

zbavit: privare q della carica, rimuovere q dalla carica, sesadit též disarcionare qzbavit funkce koho

zprostit: destituire qzprostit koho funkce

životně: funzioni/organi vitalimed. životně důležité funkce/orgány

dosadit: L'hanno investito della funzione del direttore.Dosadili ho do funkce ředitele.

abdicare: abdicare a un'eredità/una caricavzdát se dědictví/funkce

assumere: assumere un incaricoujmout se úkolu/funkce

carica: ricoprire/occupare la caricazastávat funkci/úřad

consultivo: assemblea/funzione consultivaporadní sbor/funkce

funzione: funzione socialesociální funkce

interdizione: interdizione dai pubblici ufficizákaz výkonu funkcí ve veřejné správě

iperbolico: mat. funzione iperbolicahyperbolická funkce

nomina: conferire una nomina a qjmenovat koho (do funkce)

periodico: mat. funzione periodicaperiodická funkce

poltrona: lasciare la poltronaodejít z funkce

presidenziale: carica presidenzialepředsednická funkce

rassegnare: rassegnare un mandato/una caricavzdát se funkce/úřadu

inadeguato: È inadeguato per quell'incarico.On na tu funkci nestačí

permanenza: permanenza nell'incarico del direttoresetrvání ve funkci ředitele

pertinente: compiti pertinenti alla sua caricaúkoly spojené s jeho funkcí

sedere: sedere su due poltronesedět na dvou židlích, zastávat dvě funkce

funkce: fungere, funzionare da q/qcplnit funkci koho/čeho