Hlavní obsah

pevný

Přídavné jméno

  1. (vzdorující tlaku) solide(odolný) résistant/-ante, fort/forte
  2. (tuhý) solide, concret/-ète(soudržný) consistant/-antefyz. pevné skupenstvíétat m solidepevná půdaterre f ferme
  3. (nepohyblivý) fixe(pevně stojící) campé/-ée, dormant/-antepevný most ne zvedacípont m dormantpevná telefonní linkaligne f fixevýp. pevný diskdisque m durvýp. pevné připojení (k internetu)connexion f câble
  4. (zabezpečený proti pádu ap.) fixe, stable
  5. (zajištěný smlouvou ap.) fixe, stable, solidepevná cenaprix m fixe
  6. (trvalý) solide, ferme, inébranlablepevné přátelstvíamitié f solidemít pevnou vůliavoir une volonté de fer
  7. (rázný, rozhodný) ferme

Vyskytuje se v

disk: disque durpevný disk

látka: corps solidepevná látka

linka: ligne fixepevná linka

materiál: matière solide et résistantepevný a odolný materiál

podklad: fondement solidepevný podklad

skupenství: état solide/liquide/gazeuxpevné/kapalné/plynné skupenství

vůle: avoir une volonté de fermít pevnou vůli

nerv: avoir les nerfs solidesmít pevné nervy

ztratit: perdre piedztratit (pevnou) půdu pod nohama

consistance: esprit sans consistancenepevný člověk

corps: corps solidepevná látka

disque: disque durpevný disk

état: état solide/liquide/gazeuxpevné/kapalné/plynné skupenství

solide: état solidepevné skupenství

terre: terre fermepevná půda, pevnina, souš

charbonnier: foi du charbonnierpevná víra

fer: avoir une volonté de fermít pevnou vůli

ferme: avoir la main fermemít pevnou ruku

vache: plancher des vachespevnina, pevná půda pod nohama

pevný: état solidefyz. pevné skupenství