Hlavní obsah

spojení

Podstatné jméno, rod střední

  1. (dopravní, telefonní ap.) связь, сообще́ние, коммуника́цияautobusové/letecké/vlakové spojeníавто́бусное/возду́шное/железнодоро́жное сообще́ние
  2. (kontakt) сочета́ние, конта́кт, связьfin. bankovní spojeníба́нковские реквизи́ты
  3. (pohlavní) (полова́я) связь, (полово́й) акт
  4. (vytvoření celku) соедине́ние, объедине́ние
  5. (provedení, způsob propojení) сцепле́ние, крепле́ние, сочлене́ниеelektr. krátké spojeníкоро́ткое замыка́ние

Vyskytuje se v

bankovní: bankovní spojeníба́нковские реквизи́ты

Británie: Spojené království Velké Británie a Severního IrskaОбъединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии

emirát: geogr. Spojené arabské emirátyОбъединённые Ара́бские Эмира́ты

království: Spojené království Velké Británie a Severního IrskaОбъединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии

nádoba: spojené nádobyсообща́ющиеся сосу́ды

národ: Organizace spojených národů OSNОрганиза́ция Объединённых На́ций ООН

porucha: porucha spojeníнаруше́ние свя́зи

spoj: elektr. plošný spojпеча́тная пла́та

spojení: fin. bankovní spojeníба́нковские реквизи́ты

spojený: Organizace spojených národů OSNОрганиза́ция Объединённых На́ций ООН

ustálený: ling. ustálené slovní spojeníусто́йчивое словосочета́ние

družicový: družicové spojeníспу́тниковая радиосвя́зь

navázat: navázat spojeníвойти́ в конта́кт

přerušit: přerušit spojení rozpojit vodičeразъедини́ть провода́

přímý: dopr. přímé spojeníпрямо́е сообще́ние

spojit: spojit nýtyсклепа́ть

spojit se: spojit se telefonickyсвяза́ться по телефо́ну

telefonicky: telefonicky se spojitсвяза́ться по телефо́ну

vlakový: vlakové spojeníжелезнодоро́жное сообще́ние

сквозно́й: přímé spojeníсквозно́е сообще́ние

междугоро́дный: meziměstské telefonní spojeníмеждугоро́дная телефо́нная связь

связа́ть: Spojte mě s vaším vedením.Свяжи́те меня́ с ва́шим руково́дством.

связа́ться: spojit se telefonickyсвяза́ться по телефо́ну

телефа́ксный: faxové spojeníтелефа́ксная связь

штат: Spojené státy americkéСоединённые Шта́ты Аме́рики