Hlavní obsah

myšlení

Vyskytuje se v

dokázat: Myslíš, že to dokážeš?Ду́маешь, что ты спра́вишься?

hnutí: hnutí mysliдуше́вное волне́ние

mysl: mít na mysli koho/coиме́ть в виду́ кого/что

dobře: myslet to s kým dobřeжела́ть кому добра́

jediný: myslet na jedinéду́мать об одно́м

mysl: Co máš na mysli?Что ты име́ешь в виду́?

myslet: Na co myslíš?О чём ты ду́маешь?

myslet: Myslím, že ano.Ду́маю, что да.

myslet: Myslíš to vážně?Ты серьёзно?

myslet si: Co si o tom myslíš?Что ты об э́том ду́маешь?

myslet si: Co si o sobě myslíš!Что ты о себе́ ду́маешь?

těžkopádný: těžkopádné myšleníнеповоро́тливый ум

vážně: Myslíte to vážně?Вы э́то серьёзно?

mysl: (ne)klesat na mysli(не) па́дать ду́хом

mysl: být komu proti mysliне по кого нра́ву, про́тив кого убежде́ний

proti: Je mi to proti mysli.Э́то мне не по нутру́.

se, si: Moc si o sobě myslí.Сли́шком мно́го о себе́ ду́мает.

z, ze: Sejde z očí, sejde z mysli.С глаз доло́й, из се́рдца вон.

ввиду́: име́ть ввиду́mít na mysli

забы́ть: Забу́дь и ду́мать об э́том.Nesmíš na to ani (po)myslet.

па́дать: па́дать ду́хомklesat na mysli

вид: Кого́ и́менно ты име́ешь в виду́?Koho konkrétně máš na mysli?

всплыть: всплыть в па́мятиvytanout na mysli, vybavit se

ду́мать: мно́го о себе́ ду́матьhodně si o sobě myslet

каза́ться: Мне каза́лось, что он прав.Myslel jsem si, že má pravdu.

котело́к: У него́ котело́к ва́рит.Myslí mu to.

подразумева́ться: Под э́тим подразумева́ется...Tím se rozumí/myslí...

позво́лить: Ду́мает, что ему́ всё позво́лено.Myslí si, že mu všechno projde.

вон: С глаз доло́й из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.

доло́й: С глаз доло́й, из се́рдца вон.Sejde z očí, sejde z mysli.