Hlavní obsah

chování

Vyskytuje se v

pudový: pudové chovánídie Instinkthandlung

aristokratický: aristokratické chováníaristokratisches Benehmen

bezprostředně: chovat se bezprostředněsich natürlich benehmen

citlivě: chovat se ke komu citlivěj-n gefühlvoll behandeln

čitelný: Jeho chování bylo čitelné.Sein Benehmen war berechenbar.

diskrétně: chovat se diskrétněsich diskret benehmen

domácký: domácké chováníhäusliches Verhalten

dvorný: dvorné chováníein galantes Benehmen

excentrický: excentrické chováníexzentrisches Benehmen

chovat se: chovat se ke komu přezíravěj-n geringschätzig behandeln

idiot: chovat se jako idiotsich wie ein Idiot benehmen

ignorantský: ignorantské chováníignorantes Verhalten

lhostejný: lhostejné chovánílaxes/gleichgültiges Verhalten

liberálně: chovat se liberálně ke komusich zu j-m liberal verhalten

loajálně: chovat se loajálně ke komusich gegenüber j-m loyal benehmen

mást: Jeho chování mě mate.Sein Verhalten macht mich irre.

mužný: mužné chovánímännliches Benehmen

nafoukaně: chovat se nafoukaněsich überheblich benehmen

nanejvýš: chovat se k jiným nanejvýše nesnášenlivěsich zu den anderen äußerst unverträglich verhalten

nejprve: Nejprve se choval nesměle.Zuerst hat er sich schüchtern benommen.

nemístně: chovat se nemístněsich unpassend benehmen

nemožně: nemožně se chovatsich unmöglich benehmen

nenápadný: nenápadné chováníunauffälliges Benehmen

nenucený: nenucené chováníungezwungenes Benehmen

neosobní: neosobní chování ke komu/čemuunpersönliches Verhalten gegenüber j-m/etw.

nepřirozený: nepřirozené chováníunnatürliches Benehmen

nepřístojný: nepřístojné chováníungehöriges/unziemliches Benehmen

nerudný: nerudné chovánígrobes Verhalten

nervózní: nervózní chování/pohybynervöses Benehmen/nervöse Bewegungen

nestoudný: nestoudné chováníunverschämtes Benehmen

neurotický: neurotické chováníneurotisches Verhalten

noblesní: noblesní chovánínobles Benehmen

obřadně: chovat se obřadněsich zeremoniell benehmen

okoukaný: okoukané chováníabgegucktes Verhalten

omluvit: omluvit se komu za nevhodné chovánísich bei j-m für unpassendes Verhalten entschuldigen

ostudně: chovat se ostudněsich schändlich benehmen

podezření: mít/chovat podezření, že ...Verdacht schöpfen/hegen, dass...

pohoršení: Svým chováním vzbudila pohoršení.Mit ihrem Benehmen hat sie Anstoß erregt.

pohoršit se: pohoršit se nad chováním kohosich über j-s Verhalten entrüsten

povrchně: chovat se povrchněsich oberflächlich benehmen

prostý: prosté vyjadřování/chováníeinfältige Ausdrucksweise/einfältiges Benehmen

předpis: chovat se podle předpisůsich nach den Regeln benehmen

přirozeně: chovat se přirozeněsich natürlich benehmen

pyšně: chovat se pyšněsich hochmütig benehmen

rezervovaný: rezervované chováníreserviertes Benehmen

rozčarovaný: Je rozčarovaná z jeho chování.Sie ist von seinem Verhalten enttäuscht.

rozhněvat: Jeho přezíravé chování ji vždy rozhněvá.Sein achtloses Benehmen macht sie immer zornig.

rozhořčit: Jeho chování mě rozhořčilo.Sein Verhalten hat mich erbittert.

teatrální: teatrální chovánítheatralisches Benehmen

teplo: chovat koho/co v teplej-n/etw. warm halten

výsměch: To je výsměch slušnému chování.Das spricht allem Anstand Hohn!

vytočit: Její chování ho vytočilo.Er war über ihr Verhalten ganz aufgebracht.

vzorně: chovat se vzorněsich beispielhaft verhalten

zjemnit: zjemnit své chovánísein Verhalten verfeinern

způsobný: způsobné chováníartiges Benehmen

zvláštně: chovat se zvláštněsich seltsam benehmen

porcelán: chovat se jako slon v porcelánusich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen

slon: chovat se jako slon v porcelánusich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen

anmaßend: sich anmaßend benehmenchovat se arogantně

Huhn: Hühner haltenchovat slepice

lässig: sich sehr lässig verhaltenchovat se velmi přirozeně

passiv: sich passiv verhaltenchovat se pasivně

ungebührlich: sich ungebührlich benehmenchovat se nevhodně

ungeschliffen: ungeschliffene Manieren habenchovat se neomaleně

benehmen: Er hat sich wie ein Kind benommen.Choval se jako dítě.

betulich: eine betuliche Art habenmít přehnaně starostlivé chování

eckig: eckiges Benehmen habenchovat se nezdvořile

einwandfrei: sich einwandfrei benehmenchovat se bezproblémově

elitär: ein elitäres Verhalten habenmít elitářské chování

flegelhaft: sich flegelhaft benehmenchovat se klackovitě

gehören: Benimm dich, wie es sich gehört.Chovej se, jak se sluší.

gesittet: sich gesittet benehmenchovat se slušně

halten: Meine Großeltern halten Hühner.Mí prarodiče chovají slepice.

Haus: Fühl dich wie zu Hause!(Chovej se) Jako doma!

hysterisch: j-s hysterisches Verhalten ignorierenignorovat čí hysterické chování

indifferent: sich indifferent verhaltenchovat se lhostejně

kommen: Er kam seinem Vater frech.Choval se ke svému otci drze.

Pferd: Pferde haltenchovat koně

rätselhaft: Sein Verhalten ist mir rätselhaft.Jeho chování je mi záhadou.

schlecht: sich schlecht benehmenchovat se nevhodně

Sitte: eigenartige Sitten habenmít svérázné chování

täppisch: sich täppisch benehmenchovat se nemotorně

unbegreiflich: Sein Verhalten ist mir unbegreiflich.Jeho chování je pro mě nepochopitelné.

unfein: sich unfein benehmenchovat se hrubě

ungehörig: sich ungehörig benehmenchovat se nepřístojně

verhalten: sich ruhig verhaltenchovat se klidně

Verhalten: sein Verhalten gegen j-n, zu j-m ändernzměnit své chování vůči komu, ke komu

verweisen: Der Vater verwies dem Jungen seine Verhaltensweise.Otec vytýkal chlapci jeho chování.

vorbildlich: sich vorbildlich verhaltenvzorně se chovat