Hlavní obsah

umění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umělecká tvorba) art, artistic creationvýtvarné uměnívisual/fine/(grafická) graphic arts
  2. (výtvor) artgalerie výtvarného uměníart/picture gallery
  3. (dovednost) art, skill(schopnost) ability(mistrovské) masteryněkdy lze užít přípony -shipbojová uměnímartial arts

Vyskytuje se v

bojový: bojová uměnímartial arts

chovat se: neumět se chovathave no manners

mistr: mistr bojových uměnímartial arts master

moderní: moderní uměnímodern art

múzický: múzická uměníperforming arts

střelecký: střelecké uměnímarksmanship

student: student práv/medicíny/uměnílaw/medical/art student

užitý: užité uměníapplied art(s)

výtvarný: výtvarné uměnífine art(s)

arabsky: Umíte arabsky?Do you speak Arabic?

bubnovat: umět dobře bubnovatbe a good drummer

česky: Umíš česky?Can you speak Czech?

čínsky: Umíte čínsky?Do you speak Chinese?

hospodařit: umět hospodařit se svým časemmanage one's time

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.I cannot make a tea, let alone cook the dinner.

ovládnout se: Neumí se ovládnout.He has no self-control.

plavat: Neumím plavat!I can't swim!

podepsat se: Neumí se ani podepsat.He can't even write/sign his name.

radovat se: umět se radovat ze životaknow how to enjoy life

řídit: Umíte řídit?Can you drive?

slušně: Umí slušně anglicky.He speaks decent English., His English is fairly good.

umět: Umíš to?Can you do it?

umět: Umíš číst?Can you read?

umět: Umíte anglicky?Do you speak English?

umět: Neumím plavat!I can't swim!

umět: Tenis moc neumím.I am not particularly good at tennis.

umět: Umím hrát na kytaru.I can play the guitar.

vykouzlit: Umí vykouzlit lahodná jídla.He can conjure up delicious dishes.

zpívat: Neumím zpívat.I can't sing.

mluvit: Neumíš mluvit?Has the cat got your tongue?

applied: applied artsužitá umění

collector: art collectorsběratel umění obrazů ap.

contemporary: contemporary artsoučasné umění

expressionist: expressionist artexpresionistické umění

faculty: have a faculty for doing sthumět dobře co, mít vlohy pro co

figurative: figurative artfigurativní umění

historian: art historianhistorik umění, kunsthistorik

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

numerate: be numerateumět počítat

people: have people skillsumět jednat s lidmi

self-controlled: be self-controlledumět se ovládat

student: art studentstudent umění

visual: visual artsvizuální umění hudba, tanec, film ap.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

have: He has it in him to convince people.Má v sobě umění přesvědčovat lidi.

house: The building houses an exposition of art.V budově se nachází expozice umění.

keen: She has a keen eye for detail.Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.

mover: He is a fast mover.Umí se rychle pohybovat.

play: Can you play the piano?Umíš hrát na klavír?

loser: be a bad/poor loserneumět prohrávat

loser: be a good loserumět prohrávat