Hlavní obsah

soud

Vyskytuje se v

boží: бо́жий судboží soud

civilní: гражда́нский судcivilní soud

instance: суд пе́рвой инста́нцииsoud první instance

krajský: областно́й судkrajský soud

nejvyšší: Верхо́вный суд РФNejvyšší soud RF

obvodní: окружно́й судobvodní soud

odvolací: апелляцио́нный судodvolací soud

okresní: райо́нный судokresní soud

postoupit: перенести́ де́ло в судpostoupit případ soudu

rozvodový: бракоразво́дный судrozvodový soud

správní: Верхо́вный администрати́вный судNejvyšší správní soud

stanný: вое́нно-полево́й судstanný soud

stupeň: суд пе́рвой/второ́й инста́нцииpráv. soud prvního/druhého stupně

ústavní: конституцио́нный судústavní soud

vrchní: вы́сший судpráv. vrchní soud

apelační: апелляцио́нный судapelační soud

dostavit se: яви́ться в судdostavit se k soudu

hnát: вызыва́ть в судhnát koho před soud

opatrovnický: опеку́нский судopatrovnický soud

předstoupit: предста́ть пе́ред судо́мpředstoupit před soud

předvolání: вы́зов в суд, суде́бная пове́сткаpředvolání k soudu

rozhodnout: Суд реши́л де́ло в мою́ по́льзу.práv. Soud rozhodl záležitost v můj prospěch.

stanout: предста́ть пе́ред судо́мstanout před soudem

vláčet: таска́ть кого/что по суда́мvláčet koho po soudech

poskytnout: да(ва́)ть показа́ние (суду́)poskytnout svědectví u soudu

разбира́тельство: суде́бное разбира́тельствоsoudní (pře)líčení, stání u soudu

раздели́тельный: раздели́тельное сужде́ниеdisjunktivní soud

верхо́вный: верхо́вный судnejvyšší soud

отстоя́ть: отстоя́ть кого в су́деobhájit koho před soudem

под: попа́сть под судdostat se k soudu, ocitnout se před soudem

предста́ть: Он предста́л пе́ред судо́м.Stanul před soudem.

soud: апелляцио́нный судodvolací soud