Hlavní obsah

лицо́

Podstatné jméno, rod střední-а́; ли́ца, лиц, ли́цам

  1. tvář, obličej
  2. člověk, jednotlivec, individuumподставно́е лицо́nastrčená osoba, bílý kůňде́йствующие ли́цаosoby a obsazení ve filmech, v divadle ap. физи́ческое/юриди́ческое лицо́fyzická/právnická osobaдове́ренное лицо́zplnomocněná osoba
  3. ling.osoba u sloves
  4. přen.tvář, individualita
  5. líc, lícová strana věci

Vyskytuje se v

пот: в по́те лица́v potu tváře

тре́тий: тре́тьи ли́цаtřetí osoby/strana

черта́: черты́ лица́rysy (obličeje)

де́йствующий: де́йствующие ли́ца и исполни́телиosoby a obsazení

духо́вный: духо́вное лицо́duchovní, církevní činitel

конта́ктный: конта́ктное лицо́kontaktní osoba

све́дущий: све́дущие ли́цаznalci, experti

ста́вить: ста́вить лицо́м к лицу́stavět tváří v tvář

юриди́ческий: юриди́ческое лицо́právnická osoba

бле́дный: бле́дное лицо́bledý obličej

вы́тянуть: вы́тянуть лицо́protáhnout obličej

дове́ренный: дове́ренное лицо́zmocněná osoba, zmocněnec

должностно́й: должностно́е лицо́úřední osoba

жёсткий: жёсткие черты́ лица́ostré rysy obličeje

краси́вый: краси́вое лицо́hezká tvář

кру́глый: кру́глое лицо́kulatý obličej

о́стрый: о́стрые черты́ лица́ostré rysy obličeje

отве́тственный: отве́тственное лицо́odpovědná osoba

поверну́ться: поверну́ться лицо́м к чемуpostavit se čelem k čemu

пра́вильный: пра́вильные черты́ лица́pravidelné rysy (obličeje)

ре́зкий: ре́зкие черты́ лица́výrazné rysy obličeje

ча́стный: ча́стное лицо́soukromá osoba, soukromník

лицо́: подставно́е лицо́nastrčená osoba, bílý kůň