Hlavní obsah

дохо́д

Podstatné jméno, rod mužský

  1. национа́льный дохо́д ekon.národní důchod

Vyskytuje se v

нако́пленный: нако́пленный дохо́дakumulovaný výnos

důchod: национа́льный дохо́дekon. národní důchod

hrubý: валово́й дохо́дhrubý příjem

mzda: валово́й дохо́д, зарпла́та бру́ттоhrubá mzda

příjem: валово́й дохо́дekon. hrubý příjem

přiznání: деклари́рование дохо́довfin. přiznání příjmů

ušlý: поте́рянная при́быль, неполу́ченный дохо́дušlý zisk

vedlejší: побо́чный дохо́дekon. vedlejší příjem

vydání: дохо́ды и расхо́дыpříjmy a vydání

výnos: чи́стый/валово́й дохо́дekon. čistý/hrubý výnos

zdroj: исто́чник дохо́довzdroj příjmů

bezpracný: нетрудово́й дохо́дbezpracný zisk

celkový: о́бщий дохо́дcelkový výnos

dividendový: дохо́д от дивиде́ндовdividendový výnos

dodatečný: дополни́тельные расхо́ды/дохо́дыdodatečné náklady/příjmy

fixní: постоя́нный дохо́дfixní plat

lehký: лёгкая нажи́ва/дохо́дlehký zisk

průměrný: среднеме́сячный дохо́дprůměrný měsíční příjem

přiznat: деклари́ровать дохо́дыfin. přiznat příjmy

úrokový: проце́нтный дохо́дúrokový výnos

výdělečný: дохо́довое предприя́тие, предприя́тие, принося́щее дохо́дvýdělečný podnik

zdanění: налогообложе́ние дохо́довzdanění příjmů

дохо́д: национа́льный дохо́дnárodní důchod