Hlavní obsah

вре́менный

Vyskytuje se v

пребыва́ние: вре́менное пребыва́ниеdočasný pobyt

прожива́ние: вре́менное прожива́ниеpřechodný pobyt

разме́рность: простра́нство-вре́менная разме́рностьčasoprostorová dimenze

абоне́нт: Вызыва́емый абоне́нт вре́менно недосту́пен.Volaný účastník je dočasně nedostupný.

bydliště: trvalé/přechodné bydlištěпостоя́нное/вре́менное ме́сто жи́тельства

dočasný: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние

harmonogram: časový harmonogramвременно́й гра́фик

nemocenský: nemocenské pojištěníстрахова́ние на слу́чай вре́менной нетрудоспосо́бности

nouzový: nouzové řešeníвре́менное реше́ние

plán: časový/učební plánвременно́й/уче́бный план

pobyt: přechodný pobytвре́менное прожива́ние

povolení: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние

přechodný: přechodné bydlištěвре́менное местожи́тельство

přechodný: přechodný pobytвре́менное местопребыва́ние, вре́менное ме́сто прожива́ния

pomíjivý: Krása je pomíjivá.Красота́ - вре́менное явле́ние.

pominutí: přechodné pominutí smyslůвре́менное помеша́тельство

potvrzení: potvrzení o pracovní neschopnostiспра́вка о вре́менной нетрудоспосо́бности

přihlásit se: přihlásit se k trvalému/přechodnému pobytuзарегистри́роваться/прописа́ться постоя́нно/вре́менно

volaný: Volaný účastník je dočasně nedostupný.Вызыва́емый абоне́нт вре́менно недосту́пен.

zaměstnanec: dočasný/stálý zaměstnanecвре́менный/постоя́нный рабо́тник

zaměstnání: dočasné/sezónní/stálé zaměstnáníвре́менная/сезо́нная/постоя́нная рабо́та