Hlavní obsah

вре́менный

Vyskytuje se v

пребыва́ние: вре́менное пребыва́ниеdočasný pobyt

прожива́ние: вре́менное прожива́ниеpřechodný pobyt

разме́рность: простра́нство-вре́менная разме́рностьčasoprostorová dimenze

bydliště: постоя́нное/вре́менное ме́сто жи́тельстваtrvalé/přechodné bydliště

dočasný: разреше́ние на вре́менное прожива́ниеpovolení k dočasnému pobytu

držba: незако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ниеneoprávněná/dočasná/osobní/společná držba

harmonogram: временно́й гра́фикčasový harmonogram

nemocenský: страхова́ние на слу́чай вре́менной нетрудоспосо́бностиnemocenské pojištění

nouzový: вре́менное реше́ниеnouzové řešení

plán: временно́й/уче́бный планčasový/učební plán

pobyt: вре́менное прожива́ниеpřechodný pobyt

povolení: разреше́ние на постоя́нное/вре́менное прожива́ние/пребыва́ниеpovolení k trvalému/dočasnému pobytu

přechodný: вре́менное местожи́тельствоpřechodné bydliště

pomíjivý: Красота́ - вре́менное явле́ние.Krása je pomíjivá.

pominutí: вре́менное помеша́тельствоpřechodné pominutí smyslů

potvrzení: спра́вка о вре́менной нетрудоспосо́бностиpotvrzení o pracovní neschopnosti

přihlásit se: зарегистри́роваться/прописа́ться постоя́нно/вре́менноpřihlásit se k trvalému/přechodnému pobytu

volaný: Вызыва́емый абоне́нт вре́менно недосту́пен.Volaný účastník je dočasně nedostupný.

zaměstnanec: вре́менный/постоя́нный рабо́тникdočasný/stálý zaměstnanec

zaměstnání: вре́менная/сезо́нная/постоя́нная рабо́таdočasné/sezónní/stálé zaměstnání

вре́менный: вре́менное явле́ниеpřechodný jev