Hlavní obsah

betragen

Vyskytuje se v

Betrag: eine Rechnung im Betrag(e) von 100 Euroúčet ve výši 100 eur

Distanz: Die Distanz zwischen zwei Punkten beträgt 300 Meter.Vzdálenost mezi dvěma body je 300 metrů.

umschreiben: einen Betrag auf ein anderes Konto umschreibenpřevést částku na jiné konto

činit: Der Preis macht/beträgt 10 Euro.Cena činí 10 eur.

hraničit: Die Tat kam dem Betrug nahe.Ten čin hraničil s podvodem.

menší: einen kleineren Betrag mithabenmít s sebou menší částku

nepěkně: sich zu j-m unschön betragennepěkně se zachovat ke komu

nižší: für etw. einen niedrigeren Betrag bezahlenzaplatit za co nižší částku

obnášet: Wie viel beträgt das?Kolik to obnáší?

obnos: den ganzen Betrag bar auszahlenvyplatit celý obnos v hotovosti

podvod: einen Betrug begehendopustit se podvodu

šeredný: abscheulicher Betrugšeredný podvod

uspořený: ersparter Betraguspořená částka

vézt se: in einen Betrug verwickelt seinvézt se v podvodu

vrub: einen Betrag zu j-s Lasten schreibenpřipsat částku komu na vrub

zavánět: Das riecht nach Betrug.To zavání podvodem.

že: Könnte es ein Betrug sein?Že by to byl podvod?

betragen: Die Entfernung beträgt 20 Kilometer.Vzdálenost činí 20 kilometrů.