Hlavní obsah

difficilmente

Vyskytuje se v

difficile: problema difficile da risolveretěžko řešitelný problém

difficile: rendere difficile qcztížit, znesnadnit co

difficile: difficile a diretěžko vyslovitelný, který se těžko říká

esecuzione: di difficile esecuzionetěžko proveditelný

periodo: attraversare un difficile periodoprocházet těžkým obdobím

rendere: rendere difficileztížit, znesnadnit

risolvere: difficile (d)a risolvereobtížně řešitelný

avere: Hanno una vita difficile.Mají těžký život.

difficile: È difficile a dire.Těžko říct.

difficile: Ha un carattere difficile.Není snadné s ním vyjít., Je s ním těžké pořízení.

difficile: È difficile che venga.Jen těžko/stěží přijde.

difficile: Qui sta il difficile.V tom je ten problém/ta potíž., Tady je zakopaný pes.

difficile: Non fare il difficile.Nekomplikuj to.

ma: È una materia difficile, ma interessante.Je to náročný, ale zajímavý předmět.

prepararsi: Si preparano anni difficili.Přicházejí těžké roky.

presentarsi: La situazione si presenta difficile.Situace se jeví jako složitá.

čitelný: těžko čitelnýdifficilmente leggibile

pochopení: náročný na pochopenídifficile da capire

srozumitelný: těžko/snadno srozumitelnýfacilmente/difficilmente comprensibile

těžký: těžká otázkadomanda difficile

zatěžko: komu je zatěžko udělat coq trova difficile fare qc

dál: Je to čím dál obtížnější.Diventa sempre più difficile.

dospívání: Dospívání dětí je složité období.La crescita dei figli verso la maturità è un periodo difficile.

dostání: Je to těžko k dostání.È difficile da trovare.

hrom: Bylo to těžké jako hrom.Era difficilissimo.

před, přede: Máme před sebou náročné období.Ci aspetta un periodo difficile.

předělat: Jeho jen tak nepředěláš.Lui sarà difficile cambiarlo.

říct: Těžko říct.Difficile a dire.

těžce: (To je) těžko říct.È difficile dirlo.

uvěřitelný: těžko uvěřitelná historkauna storia difficilmente credibile

těžce: To těžko. zpochybněníFiguriamoci!, to nebude jen tak Sarà difficile.