Hlavní obsah

zákon

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (právní norma) loi fřídit se zákony/dbát zákonůrespecter la légalitépřekročit zákonenfreindre la loi, déroger à la loinávrh zákona(z vlády) projet m de loi, (z parlamentu) proposition f de loiústavní zákonloi f constitutionnelleznění zákonatexte m d'une loi
  2. (Archimédův ap.) principe m, loi fzákon všeobecné gravitaceloi f de l'attraction universellezákony mechanikylois f pl mécaniques
  3. (ustálená norma) loi fmravní zákonloi f morale

Vyskytuje se v

čtení: première lecture de la loipráv. první čtení zákona

dědic: héritier ab intestatpráv. dědic ze zákona

dodržet: observer les loisdodržet zákony

doplnit: amender une loidoplnit zákon

nový: Nouveau Testament Nový zákon

osnova: projet d'une loipráv. osnova zákona

platnost: effet rétroactif d'une loizpětná platnost zákona

platný: lois en vigueurplatné zákony

poptávka: loi de l'offre et de la demandezákon nabídky a poptávky

postavení: mise de qqn hors la loipráv. postavení koho mimo zákon

praxe: mise en application d'une loipoužití zákona v praxi

překročit: violer les loispřekročit zákony

přírodní: lois de la naturepřírodní zákony

reforma: loi agrairezákon o pozemkové reformě

řídit se: respecter les lois/la légalité, se conformer aux loisřídit se zákony

sbírka: journal officielsbírka zákonů

starý: Ancien Testament círk. Starý zákon

volební: loi électoralevolební zákon

výklad: interprétation stricte de la loipřesný výklad zákona

zpětný: rétroactivité d'une loizpětný účinek zákona

antimonopolní: loi antimonopole, CaF loi sur la concurrenceantimonopolní zákon

znění: termes d'une loipráv. znění zákona

mimo: être hors la loistát mimo zákon

obejít: contourner la loiobejít zákon

ancien: Ancien Testament Starý zákon

attraction: loi de l'attraction universellezákon všeobecné gravitace

déroger: déroger à la loiporušit zákon

exécutoire: force exécutoire d'une loi/d'un jugementvykonatelnost zákona/rozsudku

existant: lois existantesplatné zákony

fraude: fraude à la loiobcházení zákona

loi: recueil de loissbírka zákonů

offre: loi de l'offre et de la demandezákon nabídky a poptávky

organique: loi organiquezákladní zákon zákon rozvádějící ústavní principy

principe: fyz. principe d'ArchimèdeArchimédův zákon

prohibitif: loi prohibitiveprohibiční zákon

proposition: práv. proposition de loinávrh zákona

rétroactif: effet rétroactif d'une loizpětný účinek zákona

vertu: en vertu de la loipodle zákona

conformément: conformément à la loipodle zákona

fixer: fixer par la loistanovit zákonem

nul: Nul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.

rejeter: rejeter le projet de loizamítnout návrh zákona

suivant: suivant la loipodle zákona

ignorer: Nul n'est censé ignorer la loi.Neznalost zákona neomlouvá.

zákon: respecter la légalitéřídit se zákony/dbát zákonů