Hlavní obsah

přesně

Vyskytuje se v

kopie: copie textuellepřesná kopie

označení: indication exacte d'un endroitpřesné označení místa

představa: avoir une idée précise de qqn/qqchmít o kom/čem přesnou představu

přesný: copie textuellepřesná kopie

půlnoc: à minuit tapant(e)přesně o půlnoci

výklad: interprétation stricte de la loipřesný výklad zákona

heure: être à l'heurebýt přesný o člověku, dopravním prostředku, hodinách

juste: l'heure justepřesný čas

militaire: heure militairepřesná doba

près: hovor. à un cheveu prèsna chlup (přesně)

strict: au sens strictpřesně vzato, v přesném smyslu

pile: à trois heures pilepřesně ve tři

ponctualité: avec ponctualitépřesně, nachlup, navlas

chronomètre: réglé comme un chronomètrepřesný jako hodinky

fil: dans le droit fil de qqch(přesně) ve stejném směru jako co

horloge: Il est réglé comme une horloge.Je přesný jako hodinky.

montre: montre en mainna minutu přesně

musique: être réglé comme du papier à musiquebýt přesný jako hodin(k)y

textuel: Textuel !Doslova!, Přesně tak!

trait: trait pour traitpřesně, věrně

přesně: cinq heures juste(s)/sonnant(es)/tapant(es)/pile/pétant(es)přesně pět hodin