Hlavní obsah

let [let]

Vyskytuje se v

dospívání: vertes annéesléta dospívání

let: balle en/à la voléemíč v letu

léto: au (plus) fort de l'étév nejparnějším létě

mladý: de mon temps, dans mon jeune tempsza mých mladých let

během: en (plein) volběhem letu

být: Il a vingt ans.Je mu dvacet let.

hit: tubes des années 1960hity 60. let

i: en été ainsi qu'en hiverjak v létě, tak i v zimě

kolik: Quel âge a-t-il ?Kolik je mu let?

letos: cet étéletos v létě

přes, přese: plus de trente anspřes třicet let

působit: La société est présente sur le marché depuis dix ans.Společnost působí na trhu už deset let.

se, si: On construit cette maison depuis cinq ans.Ten dům se staví už pět let.

století: les années cinquante du dix-huitième sièclepadesátá léta osmnáctého století

trvat: Combien de temps dure le vol ?Jak dlouho trvá let?

uplynout: Il s'est écoulé plusieurs années depuis cet événement.Od té události uplynulo už mnoho let.

věk: à l'âge de quarante ansve věku čtyřiceti let

vnitrostátní: vols intérieursvnitrostátní lety

été: été comme hiverv zimě v létě pořád

fil: fils de la viergebabí léto vlákno

ingrat: âge ingratklackovitá léta puberta

lustre: des lustresléta, roky

rase-mottes: vol en rase-motteslet těsně při zemi

soixante: les années 60šedesátá léta

spatial: voyage spatialkosmický let

trente: les années 30třicátá léta

vierge: fil de la viergebabí léto pavučina

vol: au volv letu, v běhu, rychle

x: pendant x annéesx let, (po) určitou dobu

aliter: alité depuis des annéesuž léta upoutaný na lůžko

aller: L'été s'en va.Léto odchází.

annuler: Le vol pour Lisbonne a été annulé.Let do Lisabonu byl zrušen.

an: bon an, mal anjak šla léta, rok co rok

hiver: été comme hiverv zimě v létě

rajeunir: hovor. Cela ne me rajeunit pas.To mi léta neubere., Nemládnu.

vache: les sept vaches grasses et les sept vaches maigressedm tučných a sedm hubených let

babí: été de la Saint Martin, pavučina fils de la Viergebabí léto