Hlavní obsah

pravda

Vyskytuje se v

objektivní: objektivní pravdaобъекти́вная и́стина

po: po pravdě řečenoпо пра́вде говоря́, по пра́вде сказа́ть

být: Není-liž pravda?Не пра́вда ли?

hájit: hájit pravduстоя́ть за пра́вду

holý: holá pravdaчи́стая пра́вда

mít: mít pravduбыть прав

otřepaný: otřepaná pravdaизби́тая и́стина

prokázat: prokázat alibi/pravduдоказа́ть а́либи/и́стину

připustit: Jsem ochoten připustit, že má pravdu.Я согла́сен допусти́ть, что он прав.

říct: říci celou pravdu komuсказа́ть всю пра́вду кому

zlomek: ani zlomek pravdyни до́ли и́стины

něco: Něco pravdy na tom je.В э́том есть до́ля пра́вды.

podívat se: podívat se smrti/pravdě do očíпосмотре́ть сме́рти/пра́вде в глаза́

pohledět: pohlédnout pravdě do očíпосмотре́ть пра́вде в глаза́

povědět: povědět (celou) pravdu do očíвы́сказать в лицо́ всю пра́вду

ven: (vy)jít s pravdou venраскры́ть ка́рты

vítězit: Pravda vítězí.И́стина торжеству́ет.

vyjít: vyjít s pravdou venраскры́ть ка́рты, пойти́ в откры́тую

vždyť: Vždyť je to pravda!Ведь э́то же пра́вда!

zrnko: zrnko pravdyзерно́ и́стины

pravda: holá/čistá pravdaго́лая/и́стинная пра́вда