Hlavní obsah

вре́менный

Vyskytuje se v

пребыва́ние: dočasný pobytвре́менное пребыва́ние

прожива́ние: přechodný pobytвре́менное прожива́ние

разме́рность: časoprostorová dimenzeпростра́нство-вре́менная разме́рность

bydliště: trvalé/přechodné bydlištěпостоя́нное/вре́менное ме́сто жи́тельства

dočasný: povolení k dočasnému pobytuразреше́ние на вре́менное прожива́ние

držba: neoprávněná/dočasná/osobní/společná držbaнезако́нное/вре́менное/ли́чное/совме́стное владе́ние

harmonogram: časový harmonogramвременно́й гра́фик

nemocenský: nemocenské pojištěníстрахова́ние на слу́чай вре́менной нетрудоспосо́бности

nouzový: nouzové řešeníвре́менное реше́ние

plán: časový/učební plánвременно́й/уче́бный план

pobyt: přechodný pobytвре́менное прожива́ние

povolení: povolení k trvalému/dočasnému pobytuразреше́ние на постоя́нное/вре́менное прожива́ние/пребыва́ние

přechodný: přechodné bydlištěвре́менное местожи́тельство

pomíjivý: Krása je pomíjivá.Красота́ - вре́менное явле́ние.

pominutí: přechodné pominutí smyslůвре́менное помеша́тельство

potvrzení: potvrzení o pracovní neschopnostiспра́вка о вре́менной нетрудоспосо́бности

přihlásit se: přihlásit se k trvalému/přechodnému pobytuзарегистри́роваться/прописа́ться постоя́нно/вре́менно

volaný: Volaný účastník je dočasně nedostupný.Вызыва́емый абоне́нт вре́менно недосту́пен.

zaměstnanec: dočasný/stálý zaměstnanecвре́менный/постоя́нный рабо́тник

zaměstnání: dočasné/sezónní/stálé zaměstnáníвре́менная/сезо́нная/постоя́нная рабо́та

вре́менный: přechodný jevвре́менное явле́ние