Hlavní obsah

dovolená

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (uvolnění ze zaměstnání) congé m, vacances f pl(vojáka) permission fmateřská dovolenácongé m de maternité
  2. (rekreace) vacances f plJsme tady na dovolené.On est en vacances ici.jet na dovolenoualler en vacances

Vyskytuje se v

dovolení: mít dovolení k čemuavoir la permission de faire qqch

dovolený: dovolené zatíženícharge admissible

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

mateřský: mateřská dovolenácongé de maternité

placený: placená dovolenácongé payé

zákrok: sport. nedovolený zákrok koho na komfaute de qqn sur qqn

zatížení: celkové/dovolené/maximální zatíženícharge totale/admissible/maximum

představit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permettez que je me présente.

riviéra: strávit dovolenou na Riviéřepasser ses vacances sur la Côte d'Azur

sám, sama, samo, samý: Jela na dovolenou sama.Elle est partie toute seule en vacances.

congé: mateřská dovolenácongé de maternité

déplaire: Dovolíte-li., S prominutím.Ne vous (en) déplaise.

payer: placená dovolenácongé payé

si: Jestli dovolíte.Si je peux me permettre.

croire: Myslí, že si může všechno dovolit.Il se croit tout permis.

maternité: mateřská (dovolená)congé (de) maternité

luxe: dovolit si ten přepych čehose donner le luxe de faire qqch

permettre: No dovolte! protest(Vous) permettez !

dovolená: mateřská dovolenácongé de maternité