Hlavní obsah

užívání

Vyskytuje se v

užívat: užívat (si)příjemně prožívat čeho enjoy sth, have* a good time/ball, live it up

vnitřně: med. užívat vnitřněuse internally

vnitřně: med. neužívat vnitřněfor external use only

užívat: Užíváte nějaké léky?Are you taking any medication?

abuse: drug abuse(nelegální) užívání narkotik

disuse: fall into disusepřestat být (po)užíván titul ap.

drug: drug abuse(zne)užívání narkotik narkomany

networking: social networkingužívání sociálních sítí

obsolescence: planned/built-in/programmed obsolescencezáměrné/plánované zastarávání pro podporu prodeje nových výrobků, (po)užívání kazítek/kurvítek v elektronice ap.

rollicking: have a rollicking good timeužívat si (to), mít se skvěle

use: the use of violenceužívání/užití násilí

use: have the use of sthmít možnost (po)užívat, mít k dispozici co

lest: I have hidden it lest he can use it.Schoval jsem to, aby to nemohl užívat.

such: expressions such as are used in journalismvýrazy, jaké jsou užívány v žurnalistice