Hlavní obsah

remember [rɪˈmembə]

Sloveso

  1. sth pamatovat si, vzpomínat si (na) co, na koho z minulostiDo you remember me?Vzpomínáš si na mě?as far as I rememberpokud si vzpomínám
  2. vzpomenout si dříve zapomenuté ap.
  3. to do sth nezapomenout udělat co, pamatovat na co
  4. be remembered for sth být vzpomínán kvůli čemu
  5. sb to sb pozdravovat koho od koho, vyřídit pozdravy komu od kohoRemember me to your wife.Pozdravuj(te) ode mě svou ženu.
  6. sth to remember nezapomenutelný, fantastický, jedinečný co oslava ap.a night to remembernezapomenutelný večer

Vyskytuje se v

far: pokud si pamatuji/je mi známoso far as I remember/am aware

either: Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.He couldn't remember either man's name.

na: pamatovat na coremember sth

najednou: Najednou sis vzpomněl!Now you remember?

pamatovat (si): Nepamatuji si...I don't remember...

pamatovat se: Pamatuješ se na ni?Do you remember her?

slovo: Nepamatuji si ani slovo.I don't remember a (single) word.

vzpomenout (si): Zkus si vzpomenout ...Try to remember ...

vzpomínat (si): Vzpomínáte si na mě?Do you remember me?

zapomenout: Nezapomeň(te) na to.Don't forget about it., Remember that.

remember: nezapomenutelný večera night to remember