Hlavní obsah

their [ðeə]

Vyskytuje se v

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

skin: potatoes roasted in their skinsbrambory pečené ve slupce

apart: Their views are miles apart.Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.

apart: I can't tell their twins apart.Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.

basket case: Their economy is a basket case.Jejich ekonomika je úplně v háji.

drum: drum of their feetdunění jejich nohou

evidence: Their attitude is evidenced in ...Jejich postoj se projevuje v ...

grievance: Their main grievance is that ...Nejvíc jim vadí, že ...

hand: They used whatever they could lay their hands on.Použili cokoliv jim přišlo pod ruku.

hang on: These drivers hang on to their old cars.Tito řidiči nechtějí dát svá stará auta pryč.

misquote: They misquoted their prices.Uvedli/Udali špatně své ceny.

theirs: It was his fault, not theirs.Byla to jeho chyba, ne jejich.

theirs: uncle of theirsjejich strýček

unimpressed: He was totally unimpressed by their performance.Jejich výkon na něj nijak nezapůsobil.

jejich: Ty nejsou jejich.Those are not theirs.

jejich: jejich starý přítelan old friend of theirs

nich: Je u nich. domaHe is at their place.

prchat: Lidé prchají ze země.People are fleeing their country.

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.

splést si: Spletl si jejich jména.He mixed their names up.

věc: To není jejich věc.It's not their concern/none of their business.

zvýšit: Zvýšili své úsilí ...They stepped up their efforts ...

brát: brát koho za slovotake sb at their word

ustlat: Nemají zrovna na růžích ustláno.Their life is not a bed of roses.