Hlavní obsah

haven [ˈheɪvən]

Vyskytuje se v

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

choose: I haven't chosen yet.Ještě jsem si nevybral.

faintest: I haven't the faintest (idea).Nemám potuchy/(ani) nejmenší tušení.

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

hear: I haven't heard from him for ages.Neozval se mi, ani nepamatuji.

yet: They haven't come yet.Ještě nepřišli.

ráj: tax havendaňový ráj

dosud, doposud: They haven't arrived yet.Dosud nedorazili.

mimoto: Besides, they haven't even got a contract.Mimoto ani nemají smlouvu.

ozvat se: I haven't heard from him for a week.Neozval se mi už týden.

shodnout se: We haven't come to an agreement yet.Zatím jsme se neshodli.

tušení: I haven't the faintest/slightest idea.Nemám nejmenší tušení.

tušit: I haven't the slightest/faintest idea.Vůbec netuším.

vidět se: Long time no see., I haven't seen you for ages.Dlouho jsme se neviděli.

zamýšlet se: I haven't thought about it yet.Ještě jsem se nad tím nezamýšlel.

zkoušet: I haven't tried it yet.Zatím jsem to nezkoušel.

haven: ekon. tax havendaňový ráj země s nízkými daněmi