Hlavní obsah

commanding [kəˈmɑːndɪŋ]

Vyskytuje se v

command: have sth at one's command(plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici co

command: under the command of sbpod velením koho

command: take commandpřevzít velení

command: officer in commandvelící důstojník

command: výp. command linepříkazový řádek

command: have command of sthovládat co situaci

command: have a (good) command of sth(dobře) ovládat co znalosti ap.

general: voj. commanding generalvelící generál

line: výp. command linepříkazová řádka

officer: voj. officer in command, commanding officervelící důstojník

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

command: command a view of sthskýtat výhled na co

command: at sb's commandna čí příkaz

respekt: budit respektcommand respect

rozkaz: na čí rozkazon sb's order(s), at sb's command

rozkaz: dostat rozkaz udělat coget an order, be commanded to do sth

řádek: výp. příkazový řádekcommand line

velení: pod velením kohounder the command of sb

ovládat: Ovládá oba jazyky bezvadně.Her command of both languages is perfect.

ovládat: Ovládají základy angličtiny.They have a basic command of English.

povel: dát povel k útokugive the command to attack

vládnout: dobře vládnout čím znát jazyk ap.have a good command of sth

znalost: mít dobré znalosti/dobrou znalost francouzštinyhave (a) good knowledge/command of French