Hlavní obsah

povinnost

Vyskytuje se v

branný: во́инская обя́занностьbranná povinnost

důkazní: обя́занность дока́зыванияdůkazní povinnost

právo: права́ и обя́занности гра́жданpráva a povinnosti občanů

vyživovací: иждиве́нческая обя́занность, алиме́нтное обяза́тельствоpráv. vyživovací povinnost

flákat: манки́ровать слу́жбой/обя́занностямиflákat službu/povinnosti

plnění: исполне́ние трудовы́х обя́занностейplnění pracovních povinností

vojenský: во́инская обя́занность/пови́нностьvojenská povinnost

vyhnout se: уклони́ться от обя́занности/отве́тственностиvyhnout se povinnosti/odpovědnosti

vykonat: Он вы́полнил то́лько свою́ обя́занность.Vykonal pouze svou povinnost.

zaměstnavatel: обя́занности работода́теляpovinnosti zaměstnavatele

zanedbat: пренебре́чь свои́ми обя́занностямиzanedbat své povinnosti

zrušení: отме́на ви́зового режи́маzrušení vízové povinnosti

алиме́нтный: алиме́нтное обяза́тельствоvyživovací povinnost

во́инский: во́инский долгvojenská povinnost

нести́: нести́ обя́занностиmít povinnosti

обходно́й: обходно́й листpotvrzení o splnění všech potřebných povinností na konci studia, práce ap.

пови́нность: во́инская пови́нностьbranná povinnost

долг: гражда́нский долгobčanská povinnost

обя́занность: права́ и обя́занности гра́жданpráva a povinnosti občanů

работода́тель: обя́занности работода́теляpovinnosti zaměstnavatele

свяще́нный: свяще́нная обя́занностьvznešená povinnost

супру́жеский: супру́жеские обя́занностиmanželské povinnosti

дру́жба: Не в слу́жбу, а в дру́жбу!Ne z povinnosti, ale z přátelství!

povinnost: всео́бщая во́инская обя́занностьvšeobecná branná povinnost