Hlavní obsah

konečný

Přídavné jméno

  1. (poslední) коне́чный, заключи́тельный, после́днийkonečná stanice metraконе́чная ста́нция метро́med. konečné stadium chorobyпосле́дняя ста́дия боле́зни
  2. (mající konec) коне́чный
  3. (definitivní) оконча́тельный, фина́льный, коне́чныйkonečné rozhodnutíоконча́тельное реше́ниеhist. konečné řešení židovské otázkyоконча́тельное реше́ние евре́йского вопро́са

Vyskytuje se v

nekonečný: бесконе́чное мно́жествоmat. nekonečná množina

platnost: оконча́тельноs konečnou platností

stanice: коне́чная остано́вка/ста́нцияkonečná stanice

verze: рукопи́сная/печа́тная/оконча́тельная реда́кцияrukopisná/tištěná/konečná verze

vystupovat: Коне́чная, про́сьба освободи́ть ваго́ны!Konečná, vystupovat!

vyúčtování: оконча́тельный/годово́й расчётkonečné/roční vyúčtování

бесконе́чный: бесконе́чная дробьperiodické číslo, nekonečný zbytek při dělení

konečný: оконча́тельное реше́ние евре́йского вопро́саhist. konečné řešení židovské otázky