Hlavní obsah

реше́ние

Vyskytuje se v

принима́ть: принима́ть реше́ниеrozhodovat

вы́нести: вы́нести реше́ниеučinit rozhodnutí, rozhodnout

konečný: оконча́тельное реше́ние евре́йского вопро́саhist. konečné řešení židovské otázky

nouzový: вре́менное реше́ниеnouzové řešení

výnos: суде́бное реше́ниеsoudní výnos

chybný: оши́бочное реше́ниеchybné rozhodnutí

kompromisní: компроми́ссное реше́ниеkompromisní řešení

odkládat: Реше́ние откла́дывается на сле́дующий год.Rozhodnutí se odkládá na příští rok.

porota: реше́ние жюри́rozhodnutí poroty

rozhodnutí: реше́ние суда́soudní rozhodnutí

řešení: реше́ние уравне́нияmat. řešení rovnice

správný: пра́вильное реше́ние зада́чиsprávné řešení úkolu

systémový: систе́мное реше́ниеsystémové řešení

východisko: Нет друго́го исхо́да/вы́хода/реше́ния.Není jiné východisko.

závažný: приня́ть серьёзное реше́ниеudělat závažné rozhodnutí

šalamounský: соломо́ново реше́ниеšalamounské řešení

реше́ние: оши́бка в реше́нииchybný výsledek