Hlavní obsah

vydání

Vyskytuje se v

licenční: die Lizenzausgabelicenční vydání

miniaturní: die Miniaturausgabeminiaturní vydání

pouť: eine Wanderung machenvydat se na pouť

souborný: die Gesamtausgabesouborné vydání

zvláštní: die Extraausgabezvláštní vydání

knižní: die Buchausgabe eines Romansknižní vydání románu

nový: einen neuen Roman herausgebenvydat nový román

obchůzka: sich auf Streife begebenvydat se na obchůzku

rozebrat: Die erste Auflage ist schon ausverkauft.První vydání je už rozebráno.

vydat: einen Roman in drei Bänden verlegenvydat román ve třech svazcích

Urteil: ein fachmännisches Urteil über j-n/etw. abgebenvydat odborný posudek o kom/čem

Auflage: sieben Auflagen erlebenvyjít v sedmi vydáních

ausliefern: sich selbst der Polizei ausliefernvydat se sám policii

ausziehen: auf Abenteuer ausziehenvydat se za dobrodružstvím

hergeben: das Geld für etw. hergebenvydat za co peníze

machen: Machen wir uns auf den Weg!Vydejme se na cestu!

preisgeben: j-n den Feinden preisgebenvydat koho nepřátelům

Reise: sich auf die Reise machenvydat se/vyrazit na cestu

Ton: keinen Ton herausbringen/von sich gebennevydat (ze sebe) ani hlásku

Übersetzung: einen Roman in einer neuen Übersetzung herausgebenvydat nový překlad románu

vorliegen: Es liegt keine neue Äußerung vor.Není vydáno žádné nové prohlášení.

vydání: gebundene Ausgabevázané vydání