Hlavní obsah

stranit

Vyskytuje se v

dole: auf Seite 8 untenna straně 8 dole

levý: zur linken Seitepo levé straně

následující: auf der nächsten Seitena následující straně

otevřít: das Buch auf Seite 22 aufschlagenotevřít knihu na straně 22

otřít se: Die Schrift auf der Rückseite ist abgewetzt worden.Nápis na zadní straně se otřel.

prosvítat: Der Text scheint auf der Rückseite des Papiers durch.Na zadní straně papíru prosvítá text.

strana: auf der rechten Seitena pravé straně

vnější: an der Außenseitena vnější straně

jenseits: jenseits des Flussesna druhé straně řeky

links: links der Autobahnna levé straně dálnice

rechts: rechts der Straßena pravé straně ulice

absondern: Er sonderte sich von seinen Mitschülern ab.Stranil se svých spolužáků.

anschließen: sich einer Partei anschließenpřipojit se k (politické) straně

aufschlagen: Seite 10 im Lehrbuch aufschlagenotevřít učebnici na straně 10

nahestehen: einer Partei nahestehenbýt (názorově) blízký (politické) straně

übergehen: auf die andere Seite übergehenzběhnout k druhé straně

stranit: den jüngeren Bruder bevorzugenstranit mladšímu bratrovi