Hlavní obsah

pouze

Vyskytuje se v

jedině: einzig und alleinpouze a jedině

pozorovatelný: mit bloßem Auge sichtbar/erkennbarpozorovatelný pouhým okem

záminka: nur als bloßer Vorwand dienenbýt pouhou záminkou

opéct se: Das Würstchen wurde nur von einer Seite gebraten.Párek se opekl pouze z jedné strany.

pouze: Es ist nur eine Formalität.Je to pouze formalita.

pravačka: nur mit dem rechten Fuß spielenkopat pouze pravačkou

recept: Das Medikament gibt es nur auf Rezept.Lék je pouze na recept.

utrousit: nur ein paar Worte fallen lassenutrousit pouze několik slov

viditelný: ein mit bloßem Auge sichtbarer Sternhvězda viditelná pouhým okem

bloß: etw. mit bloßem Auge erkennenpoznat pouhým okem co

Abgabe: Abgabe nur an Erwachseneprodej pouze dospělým

erkennen: etw. mit bloßem Auge erkennenrozeznat co pouhým okem

gegen: nur gegen Rezept erhältlichpouze na lékařský předpis

streifen: Zum Glück hat ihn der Schuss nur gestreift.Naštěstí ho střela pouze škrábla.

Vorlage: etw. nur gegen Vorlage der Quittung erhaltenobdržet co pouze po předložení stvrzenky

pouhý: etw. aus lauter Freundschaft machendělat co z pouhého přátelství