Hlavní obsah

Folge

Vyskytuje se v

absehen: die Folgen von etw. absehenpředvídat následky čeho

haben: etw. Akk zur Folge habenmít za následek co

Muster: einem Muster folgenpostupovat podle modelu

notwendig: die notwendigen Folgen tragennést nevyhnutelné důsledky

folgen: Folgen Sie mir bitte!Následujte mě prosím!

folgen: Sie folgte ihm in großem Abstand ins Haus.S velkým odstupem ho následovala do domu.

folgen: einem Gespräch mit Interesse folgense zájmem sledovat rozhovor

folgen: j-m/etw. nicht folgen könnennemoci pochopit koho/co

folgen: Er ist mir nicht immer gefolgt.Ne vždy mě poslechl.

folgen: j-s Rat folgenuposlechnout čí radu

folgen: Sein Hund folgt ihm aufs Wort.Jeho pes ho poslouchá na slovo.

stolz: ihrem stolzen Gang folgensledovat její hrdou chůzi

übersehen: die Folgen von etw. übersehenodhadnout důsledky čeho

willig: j-m willig folgenkoho ochotně následovat

folgen: Die Fortsetzung folgt.Pokračování příště.