Hlavní obsah

důležitě

Příslovce

  • wichtigvypadat důležitěwichtig aussehen

Vyskytuje se v

životně: lebenswichtigživotně důležitý

činitel: ein bedeutender Faktor in der Ökonomikdůležitý činitel v ekonomice

důležitý: eine wichtige Sachedůležitá věc

oběhnout: Du musst alle wichtigen Leute besuchen.Musíš oběhnout důležité lidi.

velice: eine sehr wichtige Sachevelice důležitá věc

zaškrtat: wichtige Stellen anzeichnenzaškrtat důležitá místa

Kalender: Ich muss wichtige Termine im Kalender notieren.Musím si poznamenat v kalendáři důležité termíny.

Verabredung: eine wichtige Verabredungdůležitá schůzka

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

ein, eine, ein: Eines ist wichtig.Jedno je důležité., Jedna věc je důležitá.

einschreiben: einen wichtigen Brief einschreiben lassenposlat důležitý dopis doporučeně

gewichtig: ein gewichtiges Gesicht machentvářit se důležitě

tun: Ich habe noch etwas Wichtiges zu tun.Mám ještě něco důležitého.

wichtig: Hat er nichts Wichtigeres zu tun?Nemá nic důležitějšího na práci?

důležitě: wichtig aussehenvypadat důležitě