Hlavní obsah

ciò

Zájmeno

  • to, (to,) co, onoHai sentito ciò che ha detto?Slyšels, co říkal?ciò cheto, coa ciòza tímto účelem, pro tento účel, pročežcon ciòčímžcon tutto ciòpřesto (všechno)

Vyskytuje se v

togliere: ciò/questo non toglie che ...což ale neznamená, že ..., což nic nemění na tom, že ...

nonostante: nonostante ciò, ciò nonostantenicméně, přesto (však), avšak

competere: Voglio ciò che mi compete.Chci to, co mi náleží.

con: e con ciò se n'è andato ...a s tím odešel...

concernere: Per ciò che concerne qcCo se týče čeho

concernere: Per ciò che mi concerne...Co se mě týče...

intendere: ciò fa intendere che ...to naznačuje, že ...

mio: Ciò che spendo, lo spendo del mio.To, co utratím, utratím ze svého.

potere: Ho fatto ciò che ho potuto.Dělal jsem co jsem mohl.