Hlavní obsah

ville [vil]

Vyskytuje se v

hôtel: hôtel de villeradnice

millionnaire: ville millionnaireměsto s více než milionem obyvatel

tour: tour de villeprohlídka města

ville: hôtel de villeradnice

voir: voir une villenavštívit město

passé: passé d'une villehistorie města

quel: Dans quelle ville ?Ve kterém městě?

mapa: plan de la villemapa města

město: en villeve městě, do města

obvod: hors de la ville, extra-murosmimo obvod města

spojení: ville bien desservieměsto s dobrým spojením

střed: centre (de la ville), centre-ville střed města

vír: remous d'une grande villevír velkoměsta

centrum: centre-ville , centre (de la ville)centrum města

místo: station balnéaire, ville d'eauxlázeňské místo

můj, má, mé, moje: ma ville natalemé rodné město

plán: plan de la villeplán města

vycházkový: chaussures de villevycházková obuv

vyznat se: se reconnaître dans une villevyznat se ve městě

ležet: La ville est en ruine.Město leží v troskách.

proletět: La nouvelle s'est répandue dans la ville.Zpráva proletěla celým městem.