Hlavní obsah

uvedený

Vyskytuje se v

provoz: uvést do provozu coввести́ в эксплуата́цию что, ввести́ в де́йствие, привести́ в движе́ние что

výše: jak je výše uvedenoкак упомя́нуто вы́ше

známost: uvést co ve známostогласи́ть, преда́ть гла́сности, поста́вить в изве́стность что

činnost: uvést v činnostпусти́ть в де́йствие

dohodnout se: Strany se dohodly na níže uvedených ustanoveních.Сто́роны усло́вились о нижесле́дующих установле́ниях.

chod: uvést do choduввести́ в строй

jako: uvést jako příkladпривести́ в ка́честве приме́ра

trh: uvést na trhвы́вести на ры́нок

uvést: uvést adresuуказа́ть свой а́дрес

var: uvést do varuвскипяти́ть, довести́ до кипе́ния

спи́сок: (u)vedený v seznamuвнесённый в спи́сок

ука́занный: uvedený výšeука́занный вы́ше

ввести́: uvést v omyl, zmýlit kohoввести́ в заблужде́ние

заблужде́ние: uvést v omyl, zmástввести́ в заблужде́ние

зна́читься: být uvedený v seznamuзна́читься в спи́ске

спекта́кль: uvést představeníпоста́вить спекта́кль

эксплуата́ция: uvedený do provozu, spuštěnýвведённый в эксплуата́цию

изве́стность: objasnit, vysvětlit, uvést na pravou míru coпривести́ в изве́стность