Hlavní obsah

lékařský

Přídavné jméno

  • враче́бный(fakulta ap.) медици́нскийpod lékařským dohledemпод наблюде́нием врача́lékařská prohlídkaвраче́бный осмо́трlékařská fakultaмедици́нский факульте́т

Vyskytuje se v

expertiza: soudní/lékařská expertizaсуде́бная/медици́нская эксперти́за

osvědčení: lékařské osvědčeníмедици́нская спра́вка

péče: lékařská péčeмедици́нское обслу́живание

posudek: lékařský posudekзаключе́ние врача́

rychlý: rychlá lékařská pomocско́рая (медици́нская по́мощь)

služba: lékařská pohotovostní službaнеотло́жная медици́нская по́мощь

vůz: vůz rychlé lékařské pomociмаши́на ско́рой по́мощи

zákrok: lékařský zákrokмедици́нское вмеша́тельство

zpráva: lékařská zprávaмедици́нская спра́вка

dozor: lékařský dozorвраче́бное наблюде́ние

fakulta: filosofická/lékařská/právnická/pedagogická fakultaфилосо́фский/медици́нский/юриди́ческий/педагоги́ческий факульте́т

instrument: lékařský instrumentмедици́нский инструме́нт

kontrola: med. lékařská kontrolaмедици́нский осмо́тр

potvrzení: lékařské potvrzeníмедици́нская спра́вка, медспра́вка

špička: lékařské špičkyмедици́нские свети́ла

předpis: výdej léků na lékařský předpisвы́дача лека́рств по реце́птам

медици́нский: ско́рая медици́нская по́мощьrychlá lékařská pomoc

неотло́жный: неотло́жная медици́нская по́мощьpohotovostní lékařská služba

обслу́живание: медици́нское обслу́живаниеlékařská péče

пия́вка: пия́вка медици́нская обыкнове́ннаяpijavka lékařská

враче́бный: враче́бная эксперти́заlékařský posudek

осмо́тр: медици́нский осмо́трlékařská prohlídka, vyšetření

спра́вка: медици́нская спра́вкаlékařské potvrzení

факульте́т: медици́нский факульте́тlékařská fakulta