Hlavní obsah

jíst

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžpro zesílení оди́н и то́т же, zcela shodný kniž. тожде́ственный

dva, dvě: jíst/pracovat za dvaесть/рабо́тать за двои́х

z, ze: jeden z mnohaоди́н из мно́гих

co: Jez, co ti dají!Что поста́вят, то и ку́шай!

dělat se: Dělá se jí špatně.Ей стано́вится ду́рно.

denně: jíst pětkrát denněесть пять раз в день

hmotnost: o hmotnosti jeden kilogramве́сом в оди́н килогра́мм

chuť: jíst s chutíесть с аппети́том

jíst: Nebudu jíst.Я не бу́ду есть.

pasovat: Nepasuje jí tento odstín.Ей не подхо́дит э́тот тон.

poplést se: V hlavě se jí popletla data.Все адреса́ в голове́ перепу́тались.

půl: jeden/dva a půlоди́н/два с полови́ной

udělat se: Udělalo se jí nevolno.Ей ста́ло пло́хо.

dopředu: jeden krok dopředu, dva kroky vzadшаг вперёд, два шага́ наза́д

jednou: Byl jednou jeden král.Жил (да) был оди́н коро́ль.

osmnáct: Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.Они́ одного́ по́ля я́годки., Оди́н друго́го сто́ит.

pít: Jezte, pijte, co hrdlo ráčí.Е́шьте, пе́йте, что вле́зет., Ку́шайте, пе́йте всласть.

povstat: povstat jako jeden mužвосста́ть как оди́н (челове́к)

provaz: táhnout za jeden provazде́йствовать заодно́ с кем

přes, přese: mluvit jeden přes druhéhoговори́ть все наперебо́й

vrabec: jíst jako vrabecесть как воро́бышек

zátah: napsat článek na jeden zátahнаписа́ть статью́ за оди́н присе́ст

jeden, jedna, jedno: jeden na jednohoоди́н на оди́н