Hlavní obsah

hodiny

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  1. (měřidlo času) часы́nástěnné hodiny(на)сте́нные часы́parkovací hodinyпарко́вочный автома́т
  2. hovor.(smyk) скольже́ние

Vyskytuje se v

celá: v celou (hodinu)в по́лный час, в са́мом нача́ле часа́

dopolední: v dopoledních hodináchв пе́рвой полови́не дня, до обе́да

hodiny: parkovací hodinyпарко́вочный автома́т

návštěvní: návštěvní hodinyприёмные часы́

ordinační: ordinační hodinyприёмные часы́, часы́ приёма

poté: hodinu potéчас спустя́

rozvrh: rozvrh hodinрасписа́ние уро́ков/заня́тий

sluneční: sluneční hodinyсо́лнечные часы́

úřední: úřední hodinyприёмные часы́

věžní: věžní hodinyба́шенные часы́, кура́нты

bicí: bicí hodinyчасы́ с бо́ем

brát: brát hodiny čeho u kohoбрать ле́кции чего у кого

čtvrt: za čtvrt hodinyче́рез пятна́дцать мину́т

denně: Pracuje osm hodin denně.Он рабо́тает во́семь часо́в в су́тки.

digitální: digitální hodinyцифровы́е часы́

dopoledne: v 10 hodin dopoledneв 10 часо́в утра́

francouzština: hodina francouzštinyуро́к францу́зского (языка́)

jet: Vlak jede ve tři hodiny.По́езд ухо́дит в три часа́.

kolik: Kolik je hodin?Кото́рый час?

nastavit: nastavit budík na šest hodinзавести́ буди́льник на шесть часо́в

nástěnný: nástěnné hodinyнасте́нные часы́

odbít: Hodiny odbily půlnoc.Часы́ проби́ли по́лночь.

odskočit si: odskočit si na hodinuотлучи́ться на ча́с

otevřít: Obchod otevírá v 7 hodin.Магази́н рабо́тает с семи́ часо́в.

píchací: píchací hodinyта́бельные часы́

propustit: propustit koho na hodinuнеме́дленно уво́лить кого

přesčasový: přesčasové hodinyсверхуро́чные часы́

přesně: přesně v šest hodinро́вно в шесть часо́в

přesýpací: přesýpací hodinyпесо́чные часы́

půl: půl hodinyполчаса́

půlnoc: Hodiny odbily půlnoc.Часы́ проби́ли по́лночь.

rozložit: rozložit hodiny/motorразобра́ть часы́/мото́р

stát: Hodiny stojí.Часы́ останови́лись.

stojací: stojací hodinyнапо́льные часы́

špatně: Hodiny jdou špatně.Часы́ врут.

tanec: hodiny tanceуро́ки та́нцев

ukazovat: Hodiny ukazují půlnoc.Часы́ пока́зывают по́лночь.

vyučovací: vyučovací hodinaуро́к, заня́тие

za: Přijdu za hodinu.Приду́ че́рез час.

zameškaný: zameškané hodinyпрогу́льные уро́ки

zavírací: po zavírací hodiněпо́сле закры́тия

zpozdit se: zpozdit se o hodinuопозда́ть на час

bez, beze: bez mála hodinuпочти́ час

dvanáctý: v hodině dvanácté na poslední chvíliв (са́мое) после́днее мгнове́ние

mezi: hodina mezi psem a vlkem za svítání, za soumrakuчас ме́жду соба́кой и во́лком

вре́мя: Kolik je hodin?Ско́лько вре́мени?

гра́фик: provozní/pracovní doba, úřední hodinyгра́фик рабо́ты

кото́рый: Kolik je hodin?Кото́рый час?

проби́ть: Přišel jeho čas., Přišla jeho hodina.Его́ час проби́л.

су́тки: plných 24 hodinкру́глые су́тки

час: přesčasové hodiny, přesčasyсверхуро́чные часы́

бить: Odbíjí šest (hodin).Бьёт шесть часо́в.

бо́льше: čekat víc než hodinuждать бо́льше часа́

hodina: každou hodinuка́ждый час, ежеча́сно

буди́льник: nastavit budík na šest hodinзавести́ буди́льник на шесть часо́в

верну́ться: Vrátím se asi za dvě hodiny.Верну́сь часа́ че́рез два.

мину́та: šest hodin pět minutпять мину́т седьмо́го

на: zpozdit se o hodinuопозда́ть на час

насте́нный: nástěnné hodinyнасте́нные часы́

опозда́ть: opozdit se o půl hodiny, přijít s půlhodinovým zpožděnímопозда́ть на полчаса́

отрабо́тать: Odpracoval osm hodin.Отрабо́тал во́семь часо́в.

по: hodina literaturyзаня́тия по литерату́ре

подря́д: celé/plné tři hodinyтри часа́ подря́д

по́здний: pozdní hodinaпо́здний час

ра́нний: brzká hodina, brzyра́нний час

распи́сывание: plánování dnů po hodináchраспи́сывание дней по часа́м

сре́тение: Na Hromnice o hodinu více.На Сре́тение зима́ с ле́том встре́тились.

тако́й-то: v tu a v tu hodinв тако́м-то ча́су

уро́к: zvonek na hodinu/na přestávkuзвоно́к на уро́к/с уро́ка

ход: dvě hodiny chůzeдва часа́ хо́ду