Hlavní obsah

показать

Vyskytuje se v

вре́мя: Čas ukáže., Časem se uvidí.Вре́мя пока́жет.

ко́готь: ukázat drápkyпоказа́ть ко́гти

показа́ть: předložit cestovní pasпоказа́ть па́спорт

зимова́ть: ukázat, zač je toho loketпоказа́ть, где ра́ки зиму́ют

пя́тка: prásknout do botпоказа́ть пя́тки

рак: ukázat, zač je toho loketпоказа́ть, где ра́ки зиму́ют

drápek: vystrčit drápkyпоказа́ть ко́гти

najevo: dát najevo coпоказа́ть, прояви́ть, обнару́жить что

příští: očekávat věci příštíждать, что пока́жет бу́дущее

cesta: Můžete mi ukázat cestu na mapě?Вы мо́жете мне показа́ть доро́гу на ка́рте?

demonstrovat: demonstrovat co na příkladechпоказа́ть что на приме́рах

legitimace: ukázat legitimaciпоказа́ть удостовере́ние

osolit: Já mu to osolím!Я ему́ покажу́!

podat: podat výborný výkonпоказа́ть хоро́шую игру́

povolení: Ukažte mi povolení.Покажи́те мне разреше́ние.

promítnout: promítnout nový filmпоказа́ть но́вый фильм

předložit: Předložte své doklady!Покажи́те ва́ши докуме́нты!

špičkový: sport. podat špičkový výkonпоказа́ть высо́кий результа́т

ukázat: ukázat cestuпоказа́ть доро́гу

uvidět: Časem se uvidí.Вре́мя пока́жет.

vypláznout: vypláznout jazykвы́сунуть/показа́ть язы́к

dát: Já ti dám!Я тебе́ покажу́!

loket: ukázat, zač je toho loketпоказа́ть, где ра́ки зиму́ют

nos: udělat dlouhý nos na kohoпоказа́ть нос кому

spočítat: Já ti to spočítám.Я тебе́ покажу́., Я с тобо́й посчита́юсь.

tvář: ukázat svou pravou tvářпоказа́ть своё и́стинное лицо́

ukázat se: ukázat se v lepším světleпоказа́ть себя́ в лу́чшем све́те

vystrčit: vystrčit drápkyпоказа́ть свои́ ко́гти

zač: Já vám ukážu, zač je toho loket!Я вам покажу́, где ра́ки зиму́ют!

вид: nedat na sobě znát, neukázat coне показа́ть ви́ду