Hlavní obsah

stavit

Vyskytuje se v

bdělý: bdělý stavder Wachzustand

celkový: celkový zdravotní stavder Allgemeinzustand

konečný: konečný stavder Endzustand

kritický: kritický stavein kritischer Zustand

nouze: stav nouzeder Notstand

poddanský: poddanský stavder Untertanenstand

prozatímní: prozatímní stavvorläufiger Zustand

přechodný: přechodný stavvorübergehender Zustand

stav: zdravotní stavder Gesundheitszustand

tkalcovský: tkalcovský stavder Webstuhl

úzkostný: med. úzkostný stavder Angstzustand

vodní: vodní stavder Wasserstand

výjimečný: vyhlásit výjimečný stavden Ausnahmezustand verhängen

výsledný: výsledný stavder Endzustand

zdravotní: zdravotní stavder Gesundheitszustand

některý: Některý den se stavím.An irgendeinem Tag komme ich vorbei.

nenormální: nenormální stavunnormaler Zustand

pravděpodobný: pravděpodobný stav čehoein vermutlicher Zustand etw. Gen

psychický: psychický stavpsychischer Zustand

se, si: Ten dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.

stabilizovat: med. stabilizovat stav pacientaden Zustand des Patienten stabilisieren

stavit se: stavit se ve městěin der Stadt einkehren

Stand: nynější stav výzkumuder jetzige Stand der Forschung

Stündchen: Chtěla se stavit jen na chvilku.Sie wollte nur auf ein Stündchen kommen.

vorbeigehen: stavit se u lékaře/domabeim Arzt/zu Hause vorbeigehen

abbrennen: abgebrannt seinnemít ani vindru, být švorc

Abend: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

abgeneigt: j-m/etw. (nicht) abgeneigt sein(ne)být proti, nemít nic proti čemu návrhu ap.

achtzig: auf achtzig seinvřít (vzteky)

ähnlich: j-m/etw. ähnlich seinbýt podobný, podobat se komu/čemu

all: Es ist noch nicht aller Tage Abend.Ještě není všem dnům konec.

allerhand: Das ist ja allerhand!To už je skutečně příliš!, To je neslýchané!

anbeißen: zum Anbeißen seinbýt k nakousnutí

Anfang: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

anschreiben: bei j-m schlecht/gut angeschrieben seinbýt u koho špatně/dobře zapsaný

Ansichtssache: etw. Nom ist Ansichtssacheco je věc názoru

Anzug: im Anzug seinblížit se, přicházet bouřka, nepřítel ap.

Arm: j-s/etw. verlängerter Arm seinbýt čí/čeho prodlouženou rukou

Arsch: im/am Arsch seinbýt v prdeli/řiti pokazit se

Auge: seine Augen überall habenmít oči všude

aus: etw. Nom ist aus, mit etw. ist es ausje po čem dovolené ap., co už není, co je pryč zásoby ap.

ausdenken: etw. Akk ist nicht auszudenkentěžko jen pomyslet na co, co raději ani nedomýšlet

Auskommen: mit j-m ist/gibt es kein Auskommens kým se nedá vydržet, kdo je nesnesitelný

außer: vor etw. außer sich seinbýt bez sebe čím

ausstehen: ausgestanden seinmít svůj konec, být vyřízeno

baff: baff seinbýt paf překvapený

Ball: am Ball seinzůstat u míče

Bart: etw. Akk in seinen Bart (hinein)brummenbručet si co pod vousy

bedacht: auf etw. Akk bedacht seindbát na co, o co, být pečlivý na co, v čem, lpět na čem

bedauern: zu bedauern seinbýt k politování/politováníhodný

behilflich: j-m bei etw. behilflich seinbýt nápomocný komu s čím

beieinander sein: gut/schlecht beieinander seinbýt/nebýt fit zdravý

Bein: mit dem linken Bein zuerst aufgestanden sein(ráno) vstát levou nohou

Beinbruch: Das ist (doch) kein Beinbruch!To (přece) nic není!, Nejde (přece) o život!

Beispiel: ohne Beispiel seinnemít obdobu, být bezprecedentní

beraten: gut/schlecht beraten sein(u)dělat dobře/špatně

Berg: (längst) über alle Berge seinbýt (už dávno) za horama

beschreiben: nicht zu beschreiben seinbýt nepopsatelný radost ap.

Besen: unter dem Besen getraut seinžít na psí knížku

bewusst: sich Dat etw. Gen. bewusst seinbýt si vědomý čeho svých nedostatků ap.

Bier: Das ist/ist nicht mein Bier.To je/není moje věc.

Bild: Das ist/war ein Bild für (die) Götter!To je/byla podívaná pro bohy!, To je/bylo něco!

binden: j-m sind die Hände gebundenkdo má svázané ruce

Blindheit: (wie) mit Blindheit geschlagen seinbýt zaslepený, mít klapky na očích

Blutgruppe: (nicht) j-s Blutgruppe seinnebýt čí krevní skupina

Boden: am Boden zerstört (sein)(být) (úplně) na dně zcela vyčerpaný

brechen: zum Brechen/brechend voll seinbýt plný/nacpaný k prasknutí kufr ap.

Brechmittel: j./etw. ist für j-n das reinste Brechmittelkomu je z koho/čeho na blití

Bund: mit j-m im Bunde seinbýt spolčený s kým

Bündel: Jeder hat sein Bündel zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

Butter: (Es ist) Alles in Butter.Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.

Chef: Chef im Ring seinmít hlavní slovo, být šéf

dahin: dahin seinbýt pryč

Damm: wieder auf dem Damm seinbýt zase ve své kůži

Dampfer: auf dem falschen Dampfer sein/sitzen/sich befindenbýt na omylu, být vedle

da sein: ganz da seinbýt při sobě

davonlaufen: zum Davonlaufen seinbýt k nevydržení horko ap.

denn: es sei denn, (dass)...leda že by..., jedině že by...

Dorf: j-m, für j-n böhmische Dörfer seinbýt pro koho španělskou vesnicí nepochopitelné, neznámé

Dorn: j-m ein Dorn im Auge seinbýt komu trnem v oku

Dreck: aus dem (gröbsten) Dreck (heraus) seinbýt z nejhoršího srabu venku

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

Druck: in/im Druck seinbýt ve stresu, být pod tlakem

du: mit j-m per du seintykat si s kým

durcheinander: (ganz,völlig) durcheinander seinbýt (zcela) zmaten

durch sein: Er/Sie ist bei mir unten durch.U mě to projel(a) na celé čáře., U mě to prohrál(a).

Ei: Das ist ein (dickes) Ei!To je (pěkná) patálie!, To je nadělení!

Eimer: im Eimer seinbýt v kýblu/v hajzlu

ein, eine, ein: j./etw. ist j-s Ein und Alleskdo/co je vším pro koho/co

eins: mit j-m eins seinbýt zajedno s kým

Eis: Das Eis ist gebrochen.Ledy se prolomily.

Eisenbahn: Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.

Ellbogen: seine Ellbogen (ge)brauchen/einsetzenmít ostré lokty postupovat tvrdě

Engel: (auch) nicht gerade ein Engel seinnebýt zrovna anděl

entfremden: etw. Akk seinem Zweck entfremdenpoužít co k jinému účelu

entgegen: etw. Dat entgegen seinbýt v protikladu k čemu, být proti čemu

Erbarmen: Das ist zum Erbarmen!To je k uzoufání!

erst: (es ist) erst + Zeitangabe(je) teprve + časový údaj

erwarten: Das war zu erwarten.To se dalo čekat.

essen: Das ist (bereits) gegessen!To je dávno pryč!, To je dávno zapomenuto!, To je dávno vyřízené!

Essig: mit etw. ist es Essigco je v háji/kýblu

Fach: vom Fach seinbýt od fochu, být odborník

fähig: zu etw. fähig seinbýt schopný/způsobilý čeho, k čemu

Fahrt: in Fahrt seinbýt v ráži v dobré náladě

Fährte: j-m auf der Fährte seinbýt komu na stopě

Fall: etw. Nom ist der Fallje tomu tak, co je ten případ

Fell: nur noch Fell und Knochen seinbýt jen kost a kůže velmi hubený

fertig: Fertig ist die Laube!A je to (hotovo)!

Flunder: platt sein wie eine Flundertvářit se jako vyoraná myš, zůstat paf

Fluss: im Fluss seinbýt v pohybu/proudu jednání ap.

fort: fort seinbýt pryč

Frage: nur eine Frage der Zeit seinbýt jen otázkou času

Fremdwort: für j-n ein Fremdwort seinbýt komu cizí

achten: seine Eltern achtenvážit si rodičů

allein: das ganze Leben allein seinbýt celý život opuštěný

an: an der Arbeit seinmít rozdělanou práci

anbieten: j-m seine Hilfe anbietennabídnout komu pomoc

angleichen: sich seiner/an seine Umgebung angleichenpřizpůsobit se svému okolí

anlässlich: anlässlich seines Geburtstagsu příležitosti jeho narozenin

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

auf: auf der Post seinbýt na poště

aufeinander: aufeinander angewiesen seinbýt odkázán jeden na druhého

aufschließen: j-m sein Inneres aufschließenotevřít komu své nitro

auslegen: Waren im Schaufenster auslegenvyložit zboží do výkladní skříně

aus sein: Das Feuer ist aus.Oheň dohořel.

äußern: seine Zweifel an etw. äußernvyslovit své pochyby o čem

äußerst: äußerst unpassend seinbýt krajně nevhodné

ausstatten: mit Talent ausgestattet seinbýt obdařen talentem

auszeichnen: j-n durch sein/mit seinem Vertrauen auszeichnenpoctít koho svou důvěrou

beenden: seine Lehre beendenvyučit se kuchařem ap.

behaart: stark behaart seinbýt silně ochlupený

bei: beim Abendessen seinprávě večeřet

beständig: gegen Hitze/Wasser beständig seinbýt odolný vůči horku/vodě

Betrieb: in/außer Betrieb seinbýt v provozu/mimo provoz

bleich: bleich wie eine Wand seinbýt bledý jako stěna

blind: auf einem Auge blind seinbýt slepý na jedno oko

dagegen: dagegen seinbýt proti nesouhlasit

daheim: daheim seinbýt doma

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

dankbar: für etw. dankbar seinza co být vděčný

depressiv: in depressiver Stimmung seinmít depresivní náladu

dezent: dezent eingerichtet seinbýt vkusně zařízený

disponieren: über sein Geld disponieren könnenmoci disponovat penězi