Hlavní obsah

sobě

Zájmeno

  • a/per Co měla na sobě?Cosa portava?Nerad mluvím o sobě.Non mi piace parlare di me.sám soběa sé stesso(mít) na sobě co oblečené(portare) addossoblíž(e) k sobě vzájemnědi più l'uno all'altropo sobě (jdoucí)successivo/-a, consecutivo/-a

Vyskytuje se v

a: ridere a una battuta(za)smát se vtipu

abbandonare: abbandonare q a se stessonechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umí

abbronzatura: prendere una abbronzaturaopálit se

abbuffata: fare un'abbuffata di qcnacpat se čím, přejíst se čeho

abdicare: abdicare a un'eredità/una caricavzdát se dědictví/funkce

abile: diversamente abilehendikepovaný, se změněnou pracovní schopností

abitudinario: essere abitudinariolpět na zvycích, řídit se svými návyky, žít v zaběhaných kolejích

abitudine: fare l'abitudine a qczvyknout si na co

abitudine: perdere l'abitudine di qcodvyknout, odnaučit se čemu

accanirsi: accanirsi contro qpustit se do koho, napadnout koho

accavallare: accavallare le gambedát/přehodit si nohu přes nohu

accendersi: accendersi d'irarozlítit se

accoccolarsi: stare accoccolatokrčit se, choulit se, dřepět

accontentarsi: accontentarsi di pocospokojit se s málem

accoppiato: essere ben accoppiatihodit se k sobě pár ap.

accordo: venire a un accordodospět k dohodě, domluvit se

acquisito: gusto acquisito= věc, které se musí přijít na chuť zpočátku nepříjemné ap.

addetto: tecnico addetto alla manutenzionetechnik starající se o údržbu

addio: dire addio a qrozloučit se s kým, dát sbohem komu

addosso: mettersi qc addossovzít si co na sebe

addosso: portare addossomít na sobě oblečené

addosso: farsela addossopodělat se, pochcat se, nadělat si do kalhot

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

affare: darsi agli affaripustit se do podnikání

affidamento: fare affidamento su qspoléhat (se) na koho

affinità: avere affinità con qbýt si blízký s kým vztahem

affissare: affissare gli occhi in q/qcupřeně se (za)dívat, upřít zrak na koho/co, upřeně pozorovat koho/co

affitto: prendere in affitto qc(pro)najmout si co, vzít si co do nájmu

a: Sono stato l'ultimo a saperlo.Byl jsem poslední, kdo se to dozvěděl.

abbastanza: Sto abbastanza bene.Mám se docela dobře.

abbindolare: Non farti abbindolare da promesse!Nenech se obalamutit sliby!

abbottonarsi: Abbottonati!Zapni se!

abbronzarsi: Mi sono abbronzato il viso.Opálil jsem si obličej.

abbuffarsi: Si è abbuffato di dolci.Nacpal se sladkým.

abitante: città di centomila abitantiměsto se sto tisíci obyvateli

abituarsi: Mi sono abituato ad alzarmi presto.Zvykl jsem si brzo vstávat.

aborrire: Aborro la menzogna.Lhaní se mi hnusí.

accadere: Accade spesso che ...Často se stává, že ...

accadere: Che cosa ti è accaduto?Co se ti stalo?

accedere: Al salone si accede da...Do obýváku se vchází z...

accennare: Mi accennò di sedermi.Pokynul mi abych se posadil.

acclimatarsi: Si è acclimatato subito.Hned se aklimatizoval.

accogliere: Sono stati ben accolti.Dostalo se jim milého přijetí., Byli pěkně přijati.

accorgersi: Si accorse di aver...Uvědomil si, že...

accorgersi: Non mi sono accorto...Nevšiml jsem si...

acquolina: Mi viene l'acquolina in bocca.Sbíhají se mi sliny.

acquolina: Mi fa venire l'acquolina in bocca.Sbíhají se mi z toho sliny.

addirsi: Questo comportamento non ti si addice.Takové chování se k tobě nehodí.

addosso: Non aveva niente addosso.Nic na sobě neměl.

adombrarsi: Si adombra per un nonnulla.Uráží se kvůli (každé) maličkosti., Každá maličkost se ho dotkne.

affannare: Le scale lo affannano.Do schodů se zadýchá.

affannarsi: È inutile che ti affanni a trovare scusi....Ani se nenamáhej hledat výmluvy...

afferrare: Afferri?Chápeš?, Chytáš se?

affiancarsi: Si sono affiancati alla protesta.Přidali se k protestu.

affollarsi: Lo stadio si è affollato.Stadion se zaplnil lidmi., Lidé zaplnili stadion.

affondare: affondare i denti in qczakousnout se do čeho

abbondanza: nuotare/affogare nell'abbondanzatopit se v penězích

accomodarsi: Si accomodi!Posaďte se!, Udělejte si pohodlí!

accoppiare: Dio li fa e poi li accoppia.Vrána k vráně sedá, (rovný rovného si hledá).

acqua: fare acquanabírat vodu, potápět se o lodi ap., jít od desíti k pěti

affare: Fatti gli affari tuoi!Hleď si svého., Starej se o sebe.

affidare: affidare qc alla memoriazapamatovat si, uložit si do paměti co