Hlavní obsah

celek

Vyskytuje se v

celkem: celkem vzatoà tout prendre

vzít: celkem vzatoaprès tout, tout bien considéré

celkem: Kolik to dělá celkem?Ça fait combien en tout?

nedělitelný: nedělitelný celekensemble indivisible

collectivité: collectivité locale/territoriale(územně)správní celek

en: en toutcelkem, vcelku

ensemble: dans l'ensemblevcelku, celkem

paroissial: enclos paroissial= bretaňský architektonický celek tvořený kostelem, kostnicí, hřbitovem ap.

total: au totalúhrnem, celkem, celkově

totalité: en totalitévcelku, celkem, úhrnem

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

constituer: parties qui constituent un toutčásti tvořící celek

partie: en tout ou en partiezcela nebo zčásti, celkem nebo částečně

après: après toutpo tom všem, konec konců, konečně, ostatně, celkem vzato

intégralité: dans son intégralitév celku