Hlavní obsah

remaining [rɪˈmeɪnɪŋ]

Vyskytuje se v

remain: the remainsof sth zbytky, (po)zůstatky čeho po zničení ap.

remain: the remainsostatky mrtvého člověka nebo zvířete

remain: (historical) remains(historické) památky, pozůstatky nacházené v zemi

remain: it remains to be seen whether ...teprve se uvidí, uvidíme/ukáže se, jestli ... se něco stane

leave: BrE Indefinite Leave to Remain ILRpovolení k pobytu

remain: remain silentzůstat potichu, zachovat mlčení

remain: right to remain silentprávo nevypovídat zatčeného

skeletal: skeletal remainskosterní pozůstatky

static: remain staticneměnit se

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

remain: He will have to remain in hospital for a week.Bude muset týden zůstat v nemocnici.

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

remain: A little beer remained in the bottle.V lahvi zbylo trochu piva.

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

pozůstatek: pozůstatky čehoremains, trosky ruins of sth

rozvaha: zachovat rozvahukeep one's head, remain level-headed

teprve: To se teprve uvidí.That remains to be seen.

zbytek: zbytkyremains, jídla též leftovers, leavings, rozpadnutého remnants, odpadky scraps

dochovat se: dochovat se v dobrém stavuremain well preserved

dořešit: To se ještě musí dořešit.That remains to be solved.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRemain seated.

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

zachovat: zachovat mlčeníkeep silence, remain silent